globe

Ry’n ni’n credu mewn

  • cynaladwyedd a gwytnwch
  • cynhyrchu perfformiadau arbennig sy’n wych o gelfyddydol
  • denu cymunedau ac addysgu mewn ffyrdd creadigol
  • herio, cyflwyno gwybodaeth a bywiogi
  • deall amrywioldeb
  • talent newydd a hybu meddwl creadigol
  • creu cyfleoedd ar gyfer dadl, deialog a sgwrs ddeallus
  • patrymau newydd i reoli newid trwy ddulliau diwylliannol

 

Ry’n ni’n cynhyrchu a pherfformio

Mae Theatr Byd Bychan yn creu perfformiadau theatr unigryw a hyblyg sy’n teithio i ganolfannau bach/canolig eu maint. Ry’n ni’n cymryd rhan mewn sioeau stryd a gwyliau ac yn cynnig sbloet weledol mewn lleoliadau penodol! Mae ein gwaith yn sensitif i’r amgylchedd ac yn ymwneud â chymdeithas.

 

Ry’n ni’n rhaglennu digwyddiadau a dosbarthiadau gyda ffocws ar Gelfyddydau a Chynaladwyedd

Ry’n ni’n cyflwyno a chreu rhychwant o ddigwyddiadau cyffrous ac ysbrydoledig, a dosbarthiadau ry’ch chi’n mwynhau eu mynychu, yn ôl eich adborth i ni. Mae ein canolfan yn adlewyrchiad o werthoedd Theatr Byd Bychan ac mae’n esiampl hygyrch, groesawgar, gynaliadwy i grwpiau eraill sy’n gweithio tuag at ddyfodol prin dim carbon.

 

Ry’n ni’n rhedeg prosiectau a hwyluso gweithdai

Ry’n ni’n datblygu a chyflwyno prosiectau, trwy raglenni wedi eu hunan-ariannu, ar gyfer asiantaethau allanol megis awdurdodau lleol a’n partneriaid cytûn. Ymhlith ein staff craidd mae gweithwyr prosiect profiadol sydd wedi eu hyfforddi i gyflwyno canlyniadau o ansawdd uchel.

Mae gyda ni flynyddoedd o brofiad yn cynllunio a chyflawni prosiectau rhyngwladol yn y Celfyddydau a Theatr er mwyn Datblygiad. Cymrwch olwg ar ein archif i weld peth o’r gwaith neilltuol hwn.

 

Ry’n ni’n gweithio ym myd addysg

Ry’n ni’n gweithio gydag ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, colegau, sefydliadau hyfforddi athrawon a phrifysgolion, gan gynnig rhaglenni hyfforddiant a gweithdai ar gyfer athrawon a myfyrwyr. Ry’n ni’n creu theatr deithiol addysgiadol yn Gymraeg a Saesneg, a’i hebrwng yn aml gyda gweithdai, mapio’r cwricwlwm ac adnoddau dysgu.

Ry’n ni’n Ganolfan Achrediad AGORED, yn gweithio trwy addysg greadigol i helpu pobl o bob oed a gallu i ennill cymwysterau ystyrlon a all newid llwybr bywyd.