Mae cynaladwyedd yn greiddiol i’n gwerthoedd yma, ac mae wrth wraidd popeth ry’n ni’n ei gyflawni. Yng ngeiriau yr awdur, Philip Pullman:

“Artists of every kind have one overriding moral duty, which is to do their work as well as possible. But since that work partly consists of responding to what the world itself is up to, it would be strange if the best work being produced didn’t take some account, in some way, of what’s happening to our climate. Art is not only about beauty: sometimes it has to warn.”

Mae ein ffocws ar gynaladwyedd yn caniatáu i ni ofyn cwestiynau mawr ond hefyd, ar yr un pryd, i gyflwyno yr hyn sy’n gymhleth mewn ffordd ddealladwy i gynulleidfaoedd. Trwy gynyrchiadau teithiol gwreiddiol a gweithdai cyfranogol, ry’n ni’n archwilio themáu pwysig, megis newid hinsawdd a chydraddoldeb.

Mae ein perfformiadau yn aml yn cynnwys pypedau mewn nifer o ffurfiau, deunyddiau isel eu heffaith, cydweithio ag eraill ac elfennau digidol. Mae’r cyfuniad hwn yn denu ac ysbrydoli cynulleidfaoedd o bob oed.

Ry’n ni’n gosod pwyslais mawr iawn ar ddinasyddiaeth fyd-eang a chynaladwyedd amgylcheddol; ar Iawnderau a Chyfrifoldebau dynol; ar gydraddoldeb a chynwysoldeb cymdeithasol – mae’r elfennau yma i gyd yn hollbwysig i lwyddiant Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol ( y Well Being of Future Generations Act.)

Mae ein canolfan mewn gofod celfyddydol prin dim carbon yng Ngorllewin Cymru. Mae’r ganolfan yn adeilad cynaliadwy unigryw, ac yn ddarn o waith celfyddydol ei hunan, gan gynnig model i eraill a dangos i benseiri ac adeiladwyr beth sy’n bosib.