Cefndir Prosiect Amethyst

Mae Amethyst yn brosiect Theatr Byd Bychan, wedi ei leoli yn ein canolfan yn Aberteifi. Ers dros flwyddyn, ry’n ni wedi rhedeg gweithdai ar gyfer pobl ifanc sydd wedi profi materion yn ymwneud â hunan-niweidio, gofid, iselder, hunan-hyder isel, hunan-barch isel ynghyd â lles emosiynol ehangach.

Mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn rhan o grŵp bach o bobl ifanc sy’n wynebu’r un materion. Ry’n ni’n gweithio mewn gofod diogel i chwilio am atebion a gweithio drwy rhai o’r materion a rhwystrau sy’n eu hwynebu yn eu bywydau. Eleni, ry’n ni’n peilota mynd â gweithdai mas i ysgolion cynradd ac uwchradd  er mwyn gweithio gyda grwpiau tebyg neu grwpiau dosbarth cyfan ar faterion lles a iechyd meddwl.

Gweithdai rhieni

Eleni byddwn yn cynnal gweithdai 3-diwrnod yng Ngogledd, De a Chanol Ceredigion ar gyfer rhieni/gwarcheidwaid pobl ifanc sydd wedi eu heffeithio gan faterion fel hyn. Bydd pob gweithdy ar gyfer grŵp o 10-20 cyfranogwr sydd â’u plant yn dioddef o faterion iechyd meddwl.

Bwriad y gweithdai fydd darparu gofod diogel a rhoi cyfle i gyfranogwyr gynnal trafodaeth onest ac agored am eu teimladau a’u profiadau, ac i rannu unrhyw feddyliau neu ddulliau sydd wedi gweithio iddyn nhw wrth ymdopi â sefyllfeydd anodd.

Y nod yw i gyfranogwyr ddysgu wrth ei gilydd a theimlo yn llai unig wrth rannu profiad. Er y byddwn yn mynd i’r afael â phwnc anodd, ry’n ni’n anelu am, ac yn gobeithio am, deimlad o bositifrwydd i bawb ar ddiwedd y dydd. Mae’r gweithdai am ddim, ond bydd disgwyl i gyfranogwyr dalu am eu teithio a dod â’u cinio eu hunain.

Bydd y gweithdy yn gyfuniad o rai neu’r oll o’r canlynol:

  • Yn greiddiol i’n ffordd ni o weithio mae yna drafodaeth grŵp ar y dechrau, fel bod y gweithdy yn ofod diogel lle gall cyfranogwyr deimlo yn dawel eu meddwl y gallan nhw fod yn onest a rhannu eu profiadau a’u teimladau heb gael eu beirniadu.
  • Amser cylch, er mwyn creu cyfle i bawb gael tro i siarad a chael eu clywed.
  • Gemau i’n gwreiddio, i wneud i ni chwerthin a rhyddhau endorffinau.
  • Darn o theatr fforwm ar y pwnc y’n ni’n ei archwilio, wedi ei anelu tuag at rieni sydd â’u plant yn dioddef/ wedi dioddef teimladau am hunan-laddiad.
  • Theatr ddelwedd, sy’n rhoi cyfle i gyfranogwyr archwilio eu sefyllfaoedd anodd a’u emosiynau cryfion eu hunain heb ddefnyddio geiriau, gan agor trafodaeth werthfawr – a chaniatáu trafodaeth onest a rhannu a rhoi prawf ar ddatrysiadau posibl.
  • Byddwn hefyd yn cyffwrdd ar Ddadansoddiad Trafodaethau (Transactional Analysis) a theorïau megis y Triongl Drama a theorïau CBT megis Meddyliau/ Teimladau/ Ymddygiadau a’u heffaith ar ei gilydd.

Allwch chi ein helpu?

Ry’n ni’n chwilio am fudiadau allai fod â diddordeb mewn cyfeirio pobl i’r prosiect hwn, neu a all ein helpu i rwydweithio a lledaenu’r gair am ein gwaith. Os y’ch chi’n credu bod gyda chi rieni/gwarcheidwaid fyddai â diddordeb mewn mynychu un o’r dyddiau hyn, neu os oes gyda chi syniadau am fudiadau y dylen ni gysylltu â nhw, a fyddech cystal â chysylltu â Deri ar 01239 615952, deri@smallworld.org.uk

Ry’n ni’n chwilio am adeilad neu fudiadau i gynnal y gweithdai yng Ngogledd a Chanol y sir, felly a allech roi gwybod i ni os oes gyda chi ddiddordeb mewn helpu gyda hyn, neu os oes gyda chi syniadau pellach? Ein bwriad yw rhedeg y gweithdy cyntaf yn Theatr Byd Bychan yn Aberteifi.

A fyddech cystal â rhannu’r wybodaeth hon ymhlith eich cysylltiadau?