Rheolwr Gweithrediadau

Theatr Byd Bychan, (Aberteifi gorllewin Cymru, neu weithio’n rhannol o bell)
Contract blwyddyn Hydref 2021 i Medi 2022 gydag opsiwn i adnewyddu.

Cyflog                           £25,000 PR, mae’r swydd hon yn cynrychioli 0.8 (35 awr llawn amser)

Oriau                            28 awr

Gwnewch gais erbyn    dydd Llun 23 Awst 2021

Mae ein buddiannau’n cynnwys oriau gwaith hyblyg, gan gynnwys peth gwaith gda’r nosau ac ar benwythnosau. Bydd disgwyl i chi fynychu cyfarfodydd Bwrdd chwarterol. Byddwn yn croesawu ceisiadau wrth bobl o bob cefndir a diwylliannau.

Mae Theatr Byd Bychan (ThBB) yn sefydliad celfyddydol cymunedol a chwmni theatr berfformio a leolir mewn adeilad hygyrch sydd bron yn un carbon-sero yn Aberteifi, yng ngorllewin Cymru. Mae gan ThBB brofiad helaeth o gynhyrchu a pherfformio theatr bypedau ar raddfa fawr ac mewn darparu prosiectau celfyddydol addysgol a chymunedol blaengar. Mae’r prosiectau craidd cyfredol yn cynnwys Syrcas Byd Bychan (SBB) (hyfforddiant awyrgampau syrcas) ac Amethyst (pobl ifanc ac iechyd meddwl). Mae Theatr Byd Bychan yn gwmni sy’n gyfyngedig drwy warant ac yn elusen gofrestredig.

Datblygwyd a gweinyddwyd ThBB yn ofalus gan y ddau sylfaenydd a thîm hirdymor a gefnogir gan Fwrdd Ymddiriedolwyr. Bydd y Cyfarwyddwr Gweithredol/cyd-sylfaenydd yn symud i ffwrdd o redeg y sefydliad o ddydd i ddydd er mwyn canolbwyntio ar brosiectau creadigol. Bydd hi’n mentora’r ymgeisydd llwyddiannus yn ystod cyfnod pontio. Rydym ni wedi’n cyffroi wrth feddwl am ddod â rhywun newydd i mewn i’r tîm, rhywun sydd ag egni a brwdfrydedd i ddatblygu cyfleoedd newydd a symud cynlluniau deinamig y sefydliad yn eu blaenau.

Prif Gyfrifoldebau

 • Rheoli’r sefydliad ac adrodd yn ôl at Fwrdd yr Ymddiriedolwyr (fe gewch eich mentora gan y Cyfarwyddwr Gweithredol presennol am gyfnod pontio ble bo’r angen). Byddwch yn mynychu cyfarfodydd Bwrdd chwarterol ac yn darparu adroddiad ysgrifenedig.
 • Gweithredu cynlluniau datblygu strategol fel a gytunwyd gyda’r ymddiriedolwyr a’r uwch staff.
 • Darparu cefnogaeth reolaethol ardderchog ar draws y sefydliad, gan gynnwys goruchwylio rheolaeth ariannol a rheolaeth brosiect ar gyfer pob prosiect.
 • Datblygu prosiectau newydd yn unol ag ethos y cwmni a sicrhau fod y cyllid a’r staffio addas yn eu lle i allu eu gweithredu.
 • Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â’r Tîm Creadigol a’r Rheolwr Cyfathrebu er mwyn sicrhau cyfathrebu a rhediad gweithredu llyfn; gan gynnwys goruchwylio darparu rhaglen o weithgareddau byw yn Theatr Byd Bychan (ThBB) pan fydd cyfyngiadau Covid-19 yn llacio.
 • Sicrhau bod yr adeilad yn cael ei gynnal a’i gadw a bod pob gofyniad statudol yn cael eu cadw a’u cadw’n gyfredol gan gynnwys gyda chyrff y Llywodraeth (e.e. Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, Tŷ’r Cwmnïau, y Comisiwn Elusennau), iechyd a diogelwch, diogelwch Covid, diogelwch tân, diogelwch bwyd ac yswiriant.
 • Bydd gofyn i chi reoli’r staff gweinyddol a’r staff cynnal a cadw yn ogsytal â rhai artistiaid llawrydd sy’n gweithio ar brosiectau.

Sgiliau a Phrofiad

Rydym ni’n dîm bychan o bobl greadigol ac rydym ni am weithio gydag unigolion sydd ag angerdd dros y celfyddydau a’r gymuned.

 • Y mae bod yn rhugl yn Gymraeg (yn ysgrifenedig ac ar lafar) yn hynod ddymunol ar gyfer y swydd hon.
 • Gwybodaeth ymarferol dda o faterion deddfwriaeth a’i oblygiadau o ran iechyd a diogelwch ac asesiadau risg.
 • Tystiolaeth o weithio’n strategol i ddatblygu a thyfu busnesau.
 • Sgiliau ysgrifennu, sgiliau rhyngbersonol a sgiliau gweithio mewn tîm.
 • Rheolaeth ariannol (cyflogres, cadw llyfrau, codi arian a phrofiad o adrodd yn ôl i noddwyr).
 • Profiad o fod yn rheolwr llinell i staff.
 • Mae’r sefydliad yn defnyddio cyfrifiaduron MAC. Mae bod yn hyddysg yn rhaglen Microsoft Office ac â phrofiad o ddefnyddio meddalwedd rheoli prosiect yn ddymunol.
 • Y gallu i weithio mewn amgylchedd amrywiol a chreadigol; gan sicrhau fod pob cyfraniad yn cael ei werthfawrogi.
 • Profiad o ysgrifennu ceisiadau nawdd llwyddiannus.
 • Diddordeb yn y theatr ac yn y celfyddydau (dymunol).

Manylion Ymgeisio

Gellir anfon ceisiadau gan gynnwys CV ynghyd â llythyr eglurhaol naill ai drwy e-bost at ann@smallworld.org.uk neu drwy’r post at

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion
SA43 1JY

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y swydd hon a Theatr Byd Bychan, a wnewch chi e-bostio’r Cyfarwyddwr Gweithredol Ann Shrosbree, ann@smallworld.org.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 23 Awst am 5pm. Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn dydd Llun 13 Medi.