Polisi Canslo

 

Cyrsiau a Dosbarthiadau a drefnir gan Theatr Byd Bychan

Polisi canslo Syrcas Byd Bychan

Ni ad-delir ffioedd gweithdai na dosbarthiadau heblaw iddyn nhw gael eu canslo gan ThBB. Ein nod yw hysbysu myfyrwyr Syrcas Byd Bychan mor gynnar ag sy’n bosib a chynnig ad-daliad llawn. Os na allwch fynychu dosbarth oherwydd anaf a ddigwyddodd yn ystod dosbarth Syrcas Byd Bychan, yna mater i ni yw cynnig ad-daliad neu gyfnod gohiriedig lle bo’n bosib. I gwrdd â maen prawf canslo ar sail meddygol, rhaid wrth nodyn doctor (yn cadarnhau nad oes hawl i’r myfyriwr gymryd rhan).

Mesurau Diogelwch COVID

Yn dilyn arweiniad Llywodraeth Cymru a Iechyd Cyhoeddus Cymru, efallai bydd galw i ganslo neu ohirio dosbarthiadau ar fyr rybudd. O dan yr amodau hyn cewch eich ad-dalu am y sesiwn/sesiynau a effeithir.

Os ydych yn dioddef symptomau CV-19, rhaid i chi aros gartre a hunan-ynysu. Os felly, caiff eich tâl ei gario ymlaen i’r tymor nesaf. Os gwelwch yn dda, dilynwch arweiniad Llywodraeth Cymru ar gyfer aelwydydd lle mae coronafirws yn bosib. https://gov.wales/self-isolation-stay-home-guidance-households-possible-coronavirus

Mater i Theatr Byd Bychan Cyf. yn llwyr yw pob penderfyniad parthed rhedeg neu ganslo unrhyw ddosbarthiadau neu gyrsiau, a bydd eu penderfyniad yn un terfynol.

 

Digwyddiadau Darlledu Byw yn Theatr Byd Bychan

Ad-daliadau a Chyfnewid

Mae ThBB yn derbyn tocynnau ar gyfer ad-daliad hyd at 7 dydd cyn perfformiad darlledu byw a byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Ni allwn roi ad-daliad ar ôl 7 diwrnod.

Neu, gallwn gyfnewid eich tocynnau am ddigwyddiad tebyg a gyflwynir gan ThBB.

Talebion Rhodd

Ni ellir cyfnewid Taleb Rodd am arian parod. Os cyfnewidir neu ad-delir unrhyw beth a brynwyd gyda taleb, yna rhoddir unrhyw arian dyledus yn ôl ar falans y daleb rodd/credyd.