Cwynion Cyhoeddus

Mae Theatr Byd Bychan yn croesawu adborth oddi wrth y gymuned ehangach am y ddarpariaeth addysg, gwasanaethau a chyfleusterau a gynigir fel rhan o’n hymrwymiad i gyfoethogi ansawdd ein darpariaeth. Os hoffech wneud cwyn, byddwn yn ceisio datrys problemau yn gyflym a theg.

Dylid cyflwyno unrhyw gwynion gan aelodau’r cyhoedd am naill ai ymddygiad aelod o staff neu wasanaethau a ddarperir gan ThBB yn gyntaf oll i’r Rheolwr Cyfathrebu, sam@smallworld.org.uk

Caiff cwynion ysgrifenedig a llafar i’r Rheolwr eu hadrodd i Gyfarwyddwyr y mudiad. Caiff pob cwyn a dderbynnir yn ysgrifenedig ei chydnabod o fewn 5 diwrnod gwaith ers ei derbyn gydag eglurhad o’r camau nesaf i’w cymryd.

Cwynion ar y pryd

Pan y gwneir cwyn ar y pryd dros y ffôn neu yn bersonol, dylid cyfeirio hyn at aelod o staff sydd ar ddyletswydd yn y dderbynfa. Bydd ein staff yn gofyn am fanylion am y mater sy’n peri gofid a ble mae’n digwydd. Byddan nhw’n trosglwyddo hyn i’r Rheolwr a fydd yn datrys y mater.

Os na all cwyn gael ei datrys gan y Rheolwr, caiff ei throsglwyddo i’r weithdrefn cwyn ffurfiol. Mewn rhai achosion, lle mae natur y gwyn yn un ddifrifol, caiff ei thrin drwy’r weithdrefn cwyn ffurfiol isod yn awtomatig.

Gweithdrefn Cwyn Ffurfiol

  • Caiff cwynion o natur ddifrifol eu hymchwilio gan y Cyfarwyddwr Gweithredol a fydd yn ysgrifennu at yr aelod o’r cyhoedd o fewn 10 niwrnod.
  • Bydd cwyn ffurfiol a ystyrir o dan y weithdrefn hon yn arwain at un o’r deilliannau hyn:
  • Derbynnir sail y gwyn ac fe anfonir llythyr ysgrifenedig at yr un a gwynodd yn egluro hyn ac unrhyw gamau a gymerwyd o ganlyniad.
  • Ni dderbynnir sail y gwyn, ond cred y Cyfarwyddwr bod y gwyn wedi ei hymchwilio’n deg a gan hynny caiff yr un a gwynodd esboniad ysgrifenedig. Nid oes hawl pellach i apelio.