Mae ymroi yn ymroddiad

Ar ddechrau’r daith yn 1979, mynegiant o faes ecoleg oedd cynaladwyedd. Yr her a wynebai Ann Shrosbree a Bill Hamblett y flwyddyn honno oedd esbonio cydgysylltiad pob peth, mewn sioe bypedau a gomisiynwyd gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen, Machynlleth.

Fe deithiodd Ann a Bill ledled y byd, gan weithio ar theatr mewn prosiectau datblygu, plannu dros filiwn o goed yn yr anialwch, dysgu am a chysylltu gyda mwy o faterion a rhestr gynyddol o bartneriaid cytûn.

Ail-gylchu ac ail-bwrpasu

Egwyddor sylfaenol i Theatr Byd Bychan yw ail-gylchu ac ail-bwrpasu deunyddiau yn ein cynyrchiadau i gyd, yn ogystal â gosod ymwybyddiaeth o’r materion hyn wrth galon ein storïau.

Daw ein deunyddiau o ffynhonnell egwyddorol a byddwn yn ailddefnyddio deunyddiau prosiect a strwythurau enfawr lle bynnag y bo modd er mwyn ymestyn eu hoes. Ein nod yw lleihau pwrcasu a defnyddio deunyddiau newydd yn sylweddol. Ar adegau pan nad oes ffordd i osgoi hyn, gallwn roi paent, glud, batris ail-wefrio ac ati yn rhoddion er mwyn lleihau’r effaith.

Pam nawr? Pam ail-ddatgan ein hymroddiad cyfredol i’r cyhoedd a’r celfyddydau yng Nghymru?

Fe adeiladon ni ein canolfan bron di-garbon fel mynegiant gweladwy o’n hymroddiad i gynaladwyedd. Am ddegawd a mwy, fe ganiataodd y lle ysbrydoledig hwn i ni ymestyn ac ehangu ein gwaith, a thrwy hynny roi mynegiant i esblygiad ein dehongliad ni o’n safle ni’n hunain a Chymru parthed gweddill y blaned hon.

Ry’n ni’n teimlo ei bod yn bwysig trosglwyddo’r wybodaeth a gasglwyd a’r profiadau a gafwyd trwy waith amrywiol o gwmpas y byd, a sicrhau bod hyn yn cael ei ddefnyddio yn lleol. Mae mynd i’r afael yn greadigol â mater dyrys newid hinsawdd a brwydro yn erbyn y gwasgedd cynyddol ar fioamrywiaeth y byd yn her aruthrol. Mae deall, a rhannu ymwybyddiaeth o ‘gydgysylltiad pob peth’ yn hanfodol nawr, yn fwy nag erioed, i bob cenhedlaeth. Ry’n ni’n gwybod bod ein cynulleidfaoedd dros y degawdau wedi dylanwadu ar bolisïau ac y bydd hyn yn parhau, wrth iddyn nhw fynd ymlaen i addysgu cenedlaethau’r dyfodol am yr angen am fyd cytbwys.