Polisi Iaith Gymraeg

 

Mae Theatr Byd Bychan (ThBB) yn gwmni theatr annibynnol ag iddo statws elusennol. Mae ThBB yn cydnabod bod gan yr iaith Gymraeg statws swyddogol yng Nghymru ac ni ddylai gael ei thrin yn llai ffafriol na’r iaith Saesneg.

Mae ThBB yn ymrwymo i egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 Llywodraeth Cymru. Ry’n ni’n ymrwymo i sicrhau y caiff yr iaith Gymraeg ei defnyddio er mwyn  ysbrydoli cymunedau ledled Cymru i ymwneud â’r celfyddydau, materion amgylcheddol, straeon diwylliannol a thechnoleg ddigidol ddyfeisgar.

Nod ein Polisi Iaith Gymraeg yw:

  • Cyfrannu i’r celfyddydau yng Nghymru i godi proffil y Gymraeg.
  • Cyflenwi amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 gan gwrdd â gofynion y noddwyr.
  • Cynnig gwasanaeth o statws cyfartalog i siaradwyr Cymraeg a Saesneg.
  • Darparu mynediad ehangach i siaradwyr Cymraeg fynychu gweithdai a digwyddiadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cysylltiadau

Brand

Adnabyddir Small World Theatre | Theatr Byd Bychan gan ei enw dwyieithog a ddefnyddir yn y brandio

Arwyddion Cyhoeddus

Bydd yr holl arwyddion mewnol ac allanol yn ddwyieithog a chyfartal o ran fformat, maint, ansawdd, eglurdeb ac amlygrwydd.

Marchnata

Bydd yr holl ddeunydd marchnata print a gynhyrchir gan ThBB yn llwyr ddwyieithog, ynghyd ag unrhyw ddogfennau a fwriedir ar gyfer cyfathrebu allanol cyffredinol; Trefniadaeth Cwynion Cyhoeddus, Polisi Amrywioldeb a Chynhwysiant a Pholisi Preifatrwydd

Anogwn artistiaid gwadd i gynhyrchu llenyddiaeth farchnata yn Gymraeg a Saesneg a darparwn gyfieithiadau a chefnogaeth i helpu gyda hyn.

Adborth a Holiaduron

Bydd yr holl arolygon a holiaduron a gynhyrchir gan ThBB yn ddwyieithog.

Blaen y Tŷ

Ein nod yw sicrhau bod canran o’n staff sy’n delio gyda cwsmeriaid yn gallu cyfathrebu’n ddwyieithog. Bydd staff/gwirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg ar gael i gefnogi digwyddiadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyfathrebu dros y Ffôn

Mae gan ThBB neges ddwyieithog ar y peiriant ateb. Ein nod yw sicrhau bod aelod o staff ar gael a all gyfathrebu’n ddwyieithog. Os nad oes siaradwr Cymraeg ar gael, rhown y dewis i’r cwsmer i gael eu trosglwyddo i siaradwr Cymraeg.

Cyfryngau cymdeithasol a’n presenoldeb digidol

Nod ThBB yw cael presenoldeb cyfan-gwbl ddwyieithog ar y we. Bydd ein presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol yn cynnwys cymysgedd o Saesneg, negeseuon dwyieithog ynghyd â deunydd gwreiddiol a gynhyrchwyd yn Gymraeg. Bydd newyddion a baratoir yn cael ei gyfieithu. Bydd cynnwys a ddarperir gan ffynonellau allanol yn cael eu postio yn eu hiaith wreiddiol.

Caiff e-negeseuon eu danfon yn ddwyieithog.

Cyfryngau

Bydd datganiadau i’r cyfryngau yn cael eu darparu yn unol â dewis iaith y mudiad cyfryngol, newyddiadurwr neu gyhoeddiad sy’n eu derbyn.

Lle bo’n bosibl byddwn yn sicrhau bod siaradwyr Cymraeg ar gael i gynnal cyfweliadau gyda’r wasg Gymraeg a’r cyfryngau darlledu.

Byddwn yn ymdrechu i ddarparu cyfleusterau cyfieithu ar y pryd lle bynnag y bo’n addas

Recriwtio

Bydd yr holl hysbysebu recriwtio allanol yn ddwyieithog heblaw am swyddi lle mae’r Gymraeg yn hanfodol. Byddwn yn clustnodi’r swyddi lle mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol a’r rhai lle mae’n ddymunol.

Staff Cymraeg eu hiaith a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Anogwn Siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio’r iaith Gymraeg. Ni fyddwn yn disgwyl i staff Cymraeg eu hiaith weithredu fel cyfieithwyr ac anogwn nhw i ymwneud â’r tîm yn Gymraeg.

Datblygiad staff

Anogwn ein staff sy’n ymdrin â chwsmeriaid i ddysgu Cymraeg neu fynychu cyrsiau gloywi. Byddwn yn gweithio gyda Cered a Bwrdd yr Iaith Gymraeg i ddarparu cyfleoedd ar gyfer datblygu’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn y gweithle.

Adolygiad y polisi

Caiff y polisi hwn ei adolygu gan y staff a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn flynyddol

Cwynion ac awgrymiadau am welliannau