Syrcas Byd Bychan

Ildiad Atebolrwydd Cyhoeddus

Wrth ystyried gwasanaethau Syrcas Byd Bychan o Theatr Byd Bychan Cyf., eu asiantwyr, perchnogion, swyddogion, gwirfoddolwyr, cyfranogwyr, cyflogedigion a phob person neu entiti arall sy’n gweithredu mewn unrhyw awdurdod ar eu rhan (a elwir o hyn allan yn gyfunol yn ‘Theatr Byd Bychan Cyf’), rwyf yma yn cytuno i ryddhau a chlirio Theatr Byd Bychan Cyf, ar fy rhan fy hun, fy nghymar, fy mhlant, fy rhieni, fy etifeddai, fy aseiniaid, cynrychiolwr personol ac ystâd fel a ganlyn:

Rwy’n cydnabod bod fy nghyfranogiad i/fy mhlentyn yn y celfyddydau syrcas, celfyddydau awyrol, ystwythder, ymgryfhau, hyfforddiant cryfder, ioga awyrol, ioga, pilates, hyfforddiant acrobatig ar lawr neu yn yr awyr, gweithgareddau trampolinio, sefyll ar ddwylo, cydbwyso ar ddwylo, ystumiadau a phob defnyddiad o sgil defnyddio prop/celfyddyd llifol (h.y. cyff/poi/diablo/hwla hwp a thebyg) gweithgareddau cyfarwyddo a disgyblaethau awyrol (gan gynnwys, ond heb gyfyngiad: trapeze, lyra/hwp awyrol, Corde Lisse/Rhaff Awyrol/Siglen Gwmwl, Strapiau, Hamog Awyrol, Sidanau) yn cynnwys risgiau sy’n wybyddus ac hefyd heb eu rhagweld a allai arwain at niwed corfforol neu emosiynol, parlys, marwolaeth, neu niwed i fi, i eiddo, neu i drydydd parti. Deallaf na ellir yn syml ddileu y fath risgiau heb fygwth nodweddion hanfodol y gweithgaredd.

Mae’r risgiau yn cynnwys, ymhlith eraill: llithriadau a chwympiadau; syrthio oddi ar offer; llosgiadau rhaff; pinshiadau, crafiadau, troiadau a hergydau allai arwain at sgraffiniadau, cleisiau, sigiadau, dolurion, toriad esgyrn, cyfergydion neu beryglon sydd yn fwy o fygythiad i fywyd hyd yn oed; ysigo, briwiau, cleisiau, poen cyhyrol a thoriadau esgyrn; niwed cyhyrsgerbydol gan gynnwys y pen, gwddf a chefn; niwed i organau mewnol; diofalwch pobl eraill; cyflwr corfforol y defnyddiwr; risg niwed emosiynol neu seicolegol neu niwed corfforol ynghlwm â’r gweithgarwch hwn.

Ym mha bynnag achos, os cewch chi neu eich plentyn eich niweidio, eich cyfrifoldeb chi fydd cost unrhyw gymorth meddygol. Ymhellach, mae gan gyflogedigion Theatr Byd Bychan swyddi anodd i’w cyflawni.

  • Maen nhw am sicrhau diogelwch, ond nid ydynt yn anffaeledig
  • Efallai na fyddent yn ymwybodol o ffitrwydd neu allu cyfranogwr
  • Gallent gamfarnu y tywydd neu amodau amgylcheddol eraill
  • Gallent roi rhybuddion neu gyfarwyddiadau anghyflawn, a gallai’r offer a ddefnyddir fethu gweithio’n gywir.

Trwy bwrcasu unrhyw un neu rai o ddosbarthiadau, cyrsiau neu weithdai Theatr Byd Bychan, rydych yn ymrwymo’n syth i’r termau canlynol:

  1. Rwy’n cytuno’n glir ac yn addo derbyn a chymryd yr holl risgiau ynghlwm â’r gweithgaredd hwn. Rwy’n cyfranogi yn y gweithgaredd hwn yn llwyr o’m gwirfodd a dwi’n dewis cymryd rhan ar waetha’r risgiau.
  2. Dwi yma felly yn wirfoddol yn rhyddhau yn llwyr, ac am byth, ac yn cytuno i warantu a digolledu Theatr Byd Bychan Cyf. rhag unrhyw a phob hawliad, gorchymyn neu achosion gweithredu sydd mewn unrhyw ffordd yn gysylltiedig â’m cyfranogiad yn y gweithgarwch hwn neu fy nefnydd o offer neu gyfleusterau Theatr Byd Bychan Cyf., gan gynnwys unrhyw hawliadau sy’n honni gweithredoedd o ddiofalwch neu esgeulustod gan Theatr Byd Bychan Cyf.
  3. Pe byddai gofyn i Theatr Byd Bychan Cyf. neu unrhyw yn sy’n gweithredu ar ei ran fynd i gostau a thaliadau cyfreithiol er mwyn sicrhau’r cytundeb hwn, rwyf yn cytuno i’w digolledu a’u rhyddarbed o’r holl gostau a thaliadau.
  4. Rwy’n tystio bod gennyf ddigon o yswiriant cyfrifoldeb personol i dalu am unrhyw niwed neu ddolur y gallwn ei beri neu ei brofi tra’n cymryd rhan yn y gweithgarwch hwn (gweler equity.co.uk os ydych am godi yswiriant personol).
  5. Fel arall, rwyf yn cytuno i fod yn gyfrifol am dalu costau y fath niwed neu ddolur fy hunan. Rwy’n tystio ymhellach fy mod yn fodlon ysgwyddo risg unrhyw gyflwr meddygol neu gorfforol allai fod arnaf. Yn y cyfamser, mae pob athro wedi eu hyswirio ar gyfer Atebolrwydd Cyhoeddus. Fodd bynnag, nid yw hyn yn gwneud yr ysgol yn atebol nac yn gyfrifol am unrhyw weithred ddiofal, ymddygiad anweddus neu ddiffyg ufudd-dod gan gleientiaid mewn cyswllt â’r athrawon, ac sy’n groes i ufudd-dod i reolau’r ysgol ac ildiad.
  6. Rwy’n cytuno y bydd gweddill y ddogfen yn parhau yn hollol rymus ac effeithiol, pe bai unrhyw ran o’r cytundeb hwn yn ddi-rym ac anorfodadwy.

Trwy dderbyn telerau y ddogfen hon, rwy’n cydnabod os caiff unrhyw un ddolur neu os caiff eiddo ei niweidio yn ystod fy nghyfranogiad i yn y gweithgaredd hwn, gallai llys barn ddweud fy mod wedi ildio fy hawl i gynnal achos cyfreithiol yn erbyn Theatr Byd Bychan Cyf. ar sail unrhyw hawliad yr wyf wedi eu rhyddhau rhagddo yma. Rwyf wedi cael digon o gyfle i ddarllen y ddogfen yn ei chyfanrwydd. Rwyf wedi ei darllen a’i deall, a chytunaf i ymrwymo i’w thelerau.

Polisi Pwrcasu

Trwy brynu unrhyw un neu rai o’n cyrsiau, rydych yn cadarnhau eich bod wedi darllen a derbyn ein telerau ac amodau ac yn cytuno â’n polisïau ar Ganslo ac Ad-daliadau