Polisi Preifatrwydd

Mae Theatr Byd Bychan (ThBB) yn fudiad celfyddydol sydd wedi ymrwymo i fod yn sefydliad tryloyw a chredwn y dylai unigolion (deiliaid data) wybod bob amser pa ddata ry’n ni’n ei gasglu oddi wrthyn nhw a sut ry’n ni’n ei ddefnyddio. Yn y modd yma, mae gan y deiliaid reolaeth a gallant benderfynu a ydyn nhw am gymryd rhan. O dan y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR) 2018, mae’n bwysig bod y deiliaid data hyn yn ymwybodol o’u hawliau cyfreithiol o ran gwarchod data a sut i’w defnyddio. Ewch i safle GDPR i gael darlun llawn, eugdpr.org

Mae Polisi Preifatrwydd Theatr Byd Bychan yn cwmpasu ei wefan, rhestr e-bostio a’r wybodaeth bersonol a gesglir gan arweinwyr gweithdai a hyrwyddwyr er mwyn eu lles eu hunain a diogelwch y cyfranogwyr. Efallai bydd ein gwefan o bryd i’w gilydd yn cynnwys dolenni i wefannau eraill o ddiddordeb. Fodd bynnag, unwaith i chi ddefnyddio’r dolenni hyn i adael ein safle, dylech nodi nad oes gyda ni unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno.

Hawliau Digidol

Mae ThBB yn sylweddoli bod dinasyddion yr UE yn byw mewn oes lle mae gwerth cynyddol economaidd ar ddata personol o fewn yr economi ddigidol.

Gwefan

Mae gwefan ThBB, smallworld.org.uk, yn cydymffurfio â’r ‘Gyfraith Cwcis’ sydd ar hyn o bryd yn cynnwys Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddyd EC) 2003 a’r GDPR. Felly, mae ThBB yn sicrhau cytundeb defnyddwyr i ddefnyddio y cyfan heblaw’r cwcis ‘hollol angenrheidiol’ a thechnolegau tebyg (h.y. y rhai y mae ar wefannau eu hangen er mwyn gweithio’n gywir).

E-fasnach

Mae gwefan ThBB hefyd yn safle archebu a gofynnwn i gwsmeriaid archebu tocynnau ar-lein cyn ein digwyddiadau. Mae ThBB yn defnyddio system bancio PayPal i brosesu taliadau ar-lein. Mae PayPal yn casglu data personol oddi wrth drigolion yr UE e.e. enw llawn, cyfeiriad, côd post a chyfeiriad e-bost oblegid rhesymau diogelwch. Mae gofyn i PayPal ddefnyddio’r wybodaeth hon i gadarnhau identiti y cwsmer. Bydd PayPal yn darparu cadarnhad o’r taliad i’r cwsmer pan fydd y trosglwyddiad wedi ei wneud. Mae’n rhagosodedig y bydd PayPal yn ymrwymo i GDPR a’i holl ofynion.

Mae gwefan ThBB yn gofyn am rif ffôn cyswllt. Bydd Swyddfa Docynnau ThBB yn defnyddio’r rhif ffôn os bydd angen cysylltu â’r cwsmer ynglŷn â newidiadau i’r rhaglen oblegid amgylchiadau annisgwyl. Nid yw rhifau cwsmeriaid yn cael eu cadw wedi’r digwyddiad gan ThBB ac ni chaiff y wybodaeth hon ei throsglwyddo i drydydd parti.

Rhestr Bostio E-byst

Mae ThBB yn gwahodd unigolion yn agored i ymuno â’i restr bostio trwy’r wefan. Ry’n ni’n casglu cyfeiriadau e-byst ar gyfer ein dibenion marchnata yn unig. Y data personol hwn yw yr hyn sydd ei angen arnom ar gyfer ychwanegu unigolion at ein rhestr bostio e-byst. Cedwir rhestr ddosbarthu ThBB ar weinydd diogel MailChimp.

Mae ThBB yn defnyddio MailChimp, sef gwasanaeth marchnata e-bost, i brosesu ei ddata a danfon e-newyddion rheolaidd i’w wrthrychau data. Mae hyn yn cynnwys digwyddiadau sydd ar y gweill a newyddion prosiect gyda delweddau digidol ac weithiau ddolenni i’w wefan ei hun, YouTube neu Vimeo. Yn y negeseuon hyn rhoddir dewis i wrthrychau data ddad-danysgrifio. Ni fydd MailChimp ar unrhyw gyfrif yn gwerthu na defnyddio eich data.

Mae Mail Chimp wedi ymrwymo i gydymffurfio â GDPR. Mae wedi diweddaru ei Gytundeb Prosesu Data a’i gytundebau gwerthwyr trydydd-parti er mwyn cwrdd â gofynion GDPR.

Gweithdai a Phrosiectau

Mae ThBB yn casglu gwybodaeth bersonol ar gyfer ei weithdai a phrosiectau er mwyn diogelwch a lles y cyfranogwyr. Nid yw GDPR wedi ei lunio er mwyn rhwystro ThBB rhag rhannu data personol am resymau dilys. Byddwn yn trosglwyddo’r wybodaeth hon i’r gwasanaethau meddygol neu’r heddlu mewn argyfwng yn unig.

Gwybodaeth o ffynonellau eraill

Nid yw ThBB yn cael gafael ar wybodaeth am ei wrthrychau data o ffynonellau trydydd parti, megis basau data cyhoeddus, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, darparwyr data trydydd parti na phartneriaid marchnata ar y cyd.

Defnyddio a Datgelu Gwybodaeth Bersonol

Ni fydd ThBB yn datgelu gwybodaeth bersonol ei wrthrychau data am unrhyw reswm.