AMETHYST

yw’r enw ar brosiect o dan adain Theatr Byd Bychan. Ry’n ni’n cynnal gweithdai i bobl ifanc sydd wedi cael profiad o ddelio gyda hunan-niweidio, gofid, iselder, hyder isel a hunan-barch isel. Mae Amethyst hefyd yn gweithio gyda pobl ifanc ym maes lles emosiynol cyffredinol.

Mae Amethyst yn blaenoriaethu creu gofod diogel, cefnogol ac anfeirniadol. Ry’n ni’n modelu caredigrwydd, cydymdeimlad, gonestrwydd ac uniondeb. Gan ddefnyddio technegau o ‘Theatr y Gorthrymedig’, megis theatr fforwm, a theatr delweddu, elfennau o Ddadansoddi Trafodaethau, Therapi Ymddygiad Cognitif a Niwrowyddoniaeth, gemau ac ymarferion, ry’n ni’n hyrwyddo llesiant a gwella iechyd meddwl. Ry’n ni’n gweithio o’r dechrau gyda pob grŵp i negodi cytundeb clir, cyfredol sy’n cynnwys yr holl aelodau.

Rhaglen y tymor newydd 2022

Yn dechrau 10/2/22. 18 – 25 oed.Gan ddefnyddio ymarferion therapiwtig a chelfyddydol yn eu gwaith, mae Amethyst yn cynnig cyfle i chi fod yn greadigol yno ogystal â rhoi cyfle i siarad. Archebu nawr. Am ddim

Yn dechrau mis Chwefro. Mae prosiect Amethyst yn lansio dwy Raglen Gefnogaeth newydd ar gyfer rhieni/gwarcheidwaid y mae eu pobl ifanc wedi’u heffeithio’n ddiweddar gan broblemau iechyd meddwl. Cynllunnir y rhaglenni hyn o amgylch anghenion y cyfranogwyr ac yn cael eu rhedeg ar-lein ar gyfer rhieni/gwarcheidwaid yng Ngheredigion, Sir Benfro a Sir Gâr. Bydd y grwpiau’n rhai bychain ac yn rhad ac am ddim.

Mis Mawrth. Rhieni/gwarcheidwaid! Cyfle i wylio darn newydd o theatr ddeddfwriaethol ac i gymryd rhan mewn trafodaeth ar y pynciau yr ymdriniwyd â hwy.

Mae prosiect Amethyst yn cefnogi a chynnal pobl sy’n rhieni a gwarcheidwaid i bobl ifanc sy’n ei chael hi’n anodd o ran eu hiechyd meddwl, mewn grŵp ar-lein sy’n agored i bawb

Bu Amethyst yn gweithio gyda chriw chweched dosbarth yng Ngheredigion i’w hyfforddi mewn cefnogaeth i gyfoedion.

Yn dilyn llwyddiant ein ffilmiau cyfnod clo ni yn 2021, mae Amethyst yn gweithio gyda phlant hŷn yn eu harddegau i barhau gyda’r prosiect creu ffilmiau.

LLYSGENHADON CYSYLLTU Â CHAREDIGRWYDD

Mae Amethyst wedi ymuno â’r ymgyrch i weithredu ac i Gysylltu â Charedigrwydd yng nghymunedau Ceredigion.

Yr ymgyrchoedd 5 neges allweddol yw:

  • Mae caredigrwydd i bawb – Mae caredigrwydd yn gynhwysol, nid yw’n gosod rhwystrau ac nid yw’n gwahaniaethu – mae ar gyfer pawb!
  • Mae caredigrwydd yn dda i t – Mae ymchwil feddygol wedi profi fod bod yn garedig a derbyn caredigrwydd yn cael effaith gorfforol gadarnhaol arnom.
  • Mae caredigrwydd yn dda i ti – Mae ymchwil feddygol wedi profi fod bod yn garedig a derbyn caredigrwydd yn cael effaith gorfforol gadarnhaol arnom.

connectceredigion.org.uk

Rhaglen y gorffennol