AMETHYST

yw’r enw ar brosiect o dan adain Theatr Byd Bychan. Ry’n ni’n cynnal gweithdai i bobl ifanc sydd wedi cael profiad o ddelio gyda hunan-niweidio, gofid, iselder, hyder isel a hunan-barch isel. Mae Amethyst hefyd yn gweithio gyda pobl ifanc ym maes lles emosiynol cyffredinol.

Mae Amethyst yn blaenoriaethu creu gofod diogel, cefnogol ac anfeirniadol. Ry’n ni’n modelu caredigrwydd, cydymdeimlad, gonestrwydd ac uniondeb. Gan ddefnyddio technegau o ‘Theatr y Gorthrymedig’, megis theatr fforwm, a theatr delweddu, elfennau o Ddadansoddi Trafodaethau, Therapi Ymddygiad Cognitif a Niwrowyddoniaeth, gemau ac ymarferion, ry’n ni’n hyrwyddo llesiant a gwella iechyd meddwl. Ry’n ni’n gweithio o’r dechrau gyda pob grŵp i negodi cytundeb clir, cyfredol sy’n cynnwys yr holl aelodau.

Amethyst yn ystod COVID-19

Ry’n ni’n parhau i ddatblygu ffyrdd i gefnogi pobl ifanc a gofalwyr yn ystod y cyfnod heriol hwn. Yn ystod cyfyngiadau COVID-19 2020 yng Nghymru, mae ein gweithwyr prosiect wedi darparu ar-lein i grwpiau yn Aberteifi ac Aberystwyth. Fe ymestynnon ni ymhellach ac ymwneud gyda pobl 14-18 oed a chyflwyno cefnogaeth i rieni/gwarcheidwaid y bobl ifanc yma.

Er ein bod yn gobeithio bod nôl yn gweithio wyneb yn wyneb cyn gynted ag sy’n bosib, ry’n ni’n parhau i ddarparu ar-lein am y tro.

Gwahodd diddordeb gan bobl ifanc a’u teuluoedd yn 2021

Mae gyda ni gyfleoedd newydd yr hoffen ni eu rhannu gyda chi. Os gwelwch yn dda, cysylltwch â’r arweinydd prosiect, Deri Morgan, am fanylion pellach neu i fynegi diddordeb deri@smallworld,co.uk

Gwaith Llesiant Teuluol

Mae’r prosiect hwn yn barhad o’n gwaith ar-lein yn 2020. Ry’n ni’n cynnig rhaglen wythnosol o sesiynau ar wahân i grwpiau bach o bobl ifanc a grwpiau o’u rhieni/gwarcheidwaid, ynghyd â sesiynau cefnogol lle bydd y ddau grŵp yn gweithio gyda’i gilydd.

Bydd y sesiynau yn canolbwyntio ar berthynas, adeiladu gwytnwch a mynd i’r afael â strategaethau ymdopi. Unwaith i chi gwblhau’r rhaglen, ein nod yw dod o hyd i ffyrdd i barhau i gefnogi unigolion a grwpiau teuluol neu eich cyfeirio at brosiectau eraill. Os gwelwch yn dda, cysylltwch â Deri am fwy o wybodaeth ac i drafod eich anghenion deri@smallworld.org.uk

Gweithdai Celf

18-25 oed

Lansio 1/4/21

Gan weithio gydag ymarferion celf a therapiwtig, mae Amethyst yn cynnig y cyfle i fod yn greadigol ynghyd ag i siarad. Ry’n ni’n gwahodd oedolion ifanc 18-25 oed, sydd wedi bod yn cael trafferth gyda teimlo’n dda, i ymuno â rhaglen newydd o 6 o weithdai celfyddydol eu naws i archwilio technegau celf a gwella gwytnwch a llesiant. Os gwelwch yn dda cysylltwch â Deri i ddod i wybod mwy ac archebu lle deri@smallworld.org.uk

YSGOLION yn ystod cyfyngiadau COVID-19

Ysgolion Cynradd

Mae Amethyst wedi gweithio’n llwyddiannus am ddwy flynedd gyda Blwyddyn 6 mewn ysgolion Cynradd ar draws Ceredigion. Gan ymateb i’r cyfyngiadau COVID-19 cyfredol ym myd addysg, mae Amethyst wedi datblygu rhaglen i weithio gyda merched Blwyddyn 6 ar-lein.

Ry’n ni hefyd yn gallu darparu rhaglen sy’n ymdrin â’r uchod ar gyfer grwpiau cymysg. Os ydych chi’n ysgol sy’n dymuno cymryd rhan yn y cyfle hwn, os gwelwch yn dda cysylltwch â Deri i ddod i wybod mwy neu drafod eich anghenion deri@smallworld.org.uk

Ysgolion Uwchradd

Ar ôl ymgynghori gyda noddwyr a staff addysgu, ry’n ni wedi creu rhaglen i gyrraedd at bobl ifanc a’u cefnogi gyda’u hiechyd meddwl yn ystod yr amseroedd anodd, caethiwus hyn.

Mae Amethyst yn cynnig sesiynau ar-lein ar gyfer grwpiau ac yn hapus i drafod teilwra at anghenion gydag ysgolion sy’n dangos diddordeb. Mae ein rhaglen gyfredol yn delio gyda gwytnwch, strategaethau ymdopi, archwilio perthnasau iachus gyda’n hunain ac eraill, ynghyd â chodi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl.

Ar hyn o bryd, bydd y sesiynau yn cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg. Efallai gallwn gynnig nifer fach o sesiynau unigol gyda gweithwyr Amethyst ar-lein unwaith i’r sesiynau grŵp sefydlu’n gadarn. Byddwn wastad yn cyfeirio cyfranogwyr at fudiadau eraill am gefnogaeth bellach os teimlwn mai dyna sydd ei angen. Os gwelwch yn dda cysylltwch â Deri@smallworld.org.uk

Hyfforddiant Mentora 6ed Dosbarth

Yn ddiweddar, derbyniodd Amethyst arian ar gyfer gweithio gyda grwpiau o ddosbarth 6 yng Ngheredigion er mwyn eu hyfforddi i fentora cymheiriaid. Byddwn yn gweithio gyda 2 ysgol yn y sir er mwyn cyflwyno’r rhaglen hon.

Llysgenhadon Cysylltu â Charedigrwydd

Mae Amethyst wedi ymuno â’r ymgyrch i weithredu ac i Gysylltu â Charedigrwydd yng nghymunedau Ceredigion.

Yr ymgyrchoedd 5 neges allweddol yw:

  • Mae caredigrwydd i bawb – Mae caredigrwydd yn gynhwysol, nid yw’n gosod rhwystrau ac nid yw’n gwahaniaethu – mae ar gyfer pawb!
  • Mae caredigrwydd yn dda i t – Mae ymchwil feddygol wedi profi fod bod yn garedig a derbyn caredigrwydd yn cael effaith gorfforol gadarnhaol arnom.
  • Mae caredigrwydd yn dda i ti – Mae ymchwil feddygol wedi profi fod bod yn garedig a derbyn caredigrwydd yn cael effaith gorfforol gadarnhaol arnom.

connectceredigion.org.uk

Past Amethyst Programmes

A series of animations were created by participants to demonstrate the value of the project. Supported by Cynnal y Cardi.