AMETHYST

yw enw un o brosiectau Theatr Byd Bychan. Ry’n ni’n rhedeg prosiectau ar gyfer pobl ifanc sydd â phrofiad o bethau fel hunan-niweidio, gofid, iselder, hyder a hunan-gred isel. Mae Amethyst yn gweithio’n fras ym maes llesiant emosiynol.

Mae AMETHYST yn YMESTYN YMHELLACH ac yn gwahodd Rhieni a Gwarcheidwaid pobl ifanc sydd ag anawsterau iechyd meddwl i ymuno gyda nhw. Mae gweithwyr ac arweinwyr prosiect profiadol iawn Theatr Byd Bychan yn cwrdd â’r Grŵp Rhieni/Gwarcheidwaid yn wythnosol ar Zoom; darperir gofod diogel, anfeirniadol i unrhyw un sy’n ceisio cefnogi eu person ifanc yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae tîm Amethyst Theatr Byd Bychan wedi ffurfio grŵp cynnes, cyfeillgar i gynnig cefnogaeth ac awgrymiadau. Neu i fod yn glust i wrando. Cysylltwch os gwelwch yn dda gydag amethystonline2020@gmail.com am fanylion pellach.

AMETHYST yn ystod y clo mawr

Dros dro, mae AMETHYST yn gweithio gyda pobol ifanc ar-lein er mwyn cwrdd â’u anghenion cyfredol, gan estyn cyngor ar strategaethau ymdopi yn ystod y clo. Mae Amethyst hefyd yn gweithio gyda rhieni/gwarcheidwaid trwy redeg sesiynau grwp ar-lein. Ry’n ni’n edrych am ffyrdd i gynyddu hyd a lled ein gwaith yn ystod y cyfnod hwn a byddwn yn gosod y newyddion diweddaraf ar y dudalen hon.

Mae Theatr Byd Bychan yn cadw llygad cyson ar y cyngor oddi wrth y Llywodraeth a Iechyd Cyhoeddus Cymru am ledaeniad Coronfirws (COVID-19).

AMETHYST at Green Ribbon Arts Festival

Mae AMETHYST cymryd rhan ar ŵyl ar-lein 4/11/20 | 2yp – 3:30yp. Mae Gŵyl Celfyddydau’r Rhuban Gwyrdd yn ddigwyddiad newydd yng Nghymru i hyrwyddo sut y gall y celfyddydau atal afiechyd meddwl, herio canfyddiadau a gwella rhwydweithio rhwng artistiaid.

Gan fod y digwyddiad yn digwydd yn ystod pandemig Covid-19, mae rhaglen yr ŵyl ar gyfer yr hydref yn digwydd ar-lein. Rhwng 26 Hydref a 7 Tachwedd byddant yn cynnal rhaglen gelfyddydol amrywiol gyda thrafodaethau panel, sesiynau rhwydweithio, a straeon gan rai pobl anhygoel sy’n rhan o’r celfyddydau a’r maes iechyd meddwl yng Nghymru. Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn cyhoeddi mwy o’r rhaglen. Un o’r bobl anhygoel hynny yw Deri yn siarad am AMETHYST. ARCHEBWCH eich lle.

AMETHYST taking part on online festival 4/11/20 | 2pm – 3:30pm.

The Green Ribbon Arts Festival is a new event in Wales to promote how the arts can prevent mental ill health, challenge perceptions and improve artist’s networking.

As the event is taking place during the Covid-19 pandemic, the festival’s autumn programme is being held online. Between October 26 – November 7 they will be hosting a diverse arts programme, panel discussions, networking sessions, and sharing stories from some of the amazing people who are involved in the arts and mental health in Wales. One of those amazing people is Deri talking about AMETHYST. BOOK your space!

Contact
02921 679400
greenribbonarts@mentalhealth.org.uk

A series of animations were created by participants to demonstrate the value of the project. Supported by Cynnal y Cardi.