AMETHYST

yw’r enw ar brosiect o dan adain Theatr Byd Bychan. Ry’n ni’n cynnal gweithdai i bobl ifanc sydd wedi cael profiad o ddelio gyda hunan-niweidio, gofid, iselder, hyder isel a hunan-barch isel. Mae Amethyst hefyd yn gweithio gyda pobl ifanc ym maes lles emosiynol cyffredinol.

Mae Amethyst yn blaenoriaethu creu gofod diogel, cefnogol ac anfeirniadol. Ry’n ni’n modelu caredigrwydd, cydymdeimlad, gonestrwydd ac uniondeb. Gan ddefnyddio technegau o ‘Theatr y Gorthrymedig’, megis theatr fforwm, a theatr delweddu, elfennau o Ddadansoddi Trafodaethau, Therapi Ymddygiad Cognitif a Niwrowyddoniaeth, gemau ac ymarferion, ry’n ni’n hyrwyddo llesiant a gwella iechyd meddwl. Ry’n ni’n gweithio o’r dechrau gyda pob grŵp i negodi cytundeb clir, cyfredol sy’n cynnwys yr holl aelodau.

Amethyst yn ystod COVID-19

Ry’n ni’n parhau i ddatblygu ffyrdd i gefnogi pobl ifanc a gofalwyr yn ystod y cyfnod heriol hwn. Yn ystod cyfyngiadau COVID-19 2020 yng Nghymru, mae ein gweithwyr prosiect wedi darparu ar-lein i grwpiau yn Aberteifi ac Aberystwyth. Fe ymestynnon ni ymhellach ac ymwneud gyda pobl 14-18 oed a chyflwyno cefnogaeth i rieni/gwarcheidwaid y bobl ifanc yma.

Er ein bod yn gobeithio bod nôl yn gweithio wyneb yn wyneb cyn gynted ag sy’n bosib, ry’n ni’n parhau i ddarparu ar-lein am y tro.

Gwahodd diddordeb gan bobl ifanc a’u teuluoedd yn 2021

Mae gyda ni gyfleoedd newydd yr hoffen ni eu rhannu gyda chi. Os gwelwch yn dda, cysylltwch â’r arweinydd prosiect, Deri Morgan, am fanylion pellach neu i fynegi diddordeb deri@smallworld,co.uk

Grŵp Rhieni Gwarcheidwaid

Dechrau ar unwaith

Am ddim

Mae prosiect Amethyst yn cefnogi a chynnal pobl sy’n rhieni a gwarcheidwaid i bobl ifanc sy’n ei chael hi’n anodd o ran eu hiechyd meddwl, mewn grŵp ar-lein sy’n agored i bawb ar ddyddiau Mawrth 13.00–14.00. Rydym ni’n cynnig cymorth cymheiriaid, cymorth cyfeiriol a man diogel i rannu profiadau. Mae’r sesiynau hyn yn gyfrinachol. Peidiwch â phetruso cyn cysylltu â Deri deri@smallworld.org.uk.

Please do not hesitate to contact Deri deri@smallworld.org.uk

YSGOLION yn ystod cyfyngiadau COVID-19

AMETHYST SHORT FILMS LAUNCH

We are launching a series of short lockdown films with the support of the Moondance Foundation. AMETHYST has created three stories highlighting some of the young people’s experiences over the past year. The films were conceived, written by and star young people we know and work with.

We are arranging that these short films are available to young people in schools and youth groups. They will be a catalyst for discussing some of the issues featured in the stories and also ways of coping and strengthening resilience. We are working on support resources to accompany the films to  help teachers/ group leaders present the material in a helpful way.   

Please get in touch to discuss showing these films to your groups of young people. Contact deri@smallworld.org.uk.

Hyfforddiant Mentora 6ed Dosbarth

Yn ddiweddar, derbyniodd Amethyst arian ar gyfer gweithio gyda grwpiau o ddosbarth 6 yng Ngheredigion er mwyn eu hyfforddi i fentora cymheiriaid. Byddwn yn gweithio gyda 2 ysgol yn y sir er mwyn cyflwyno’r rhaglen hon.

  • FILM LAUNCH 2021

Past Amethyst Programmes

Llysgenhadon Cysylltu â Charedigrwydd

Mae Amethyst wedi ymuno â’r ymgyrch i weithredu ac i Gysylltu â Charedigrwydd yng nghymunedau Ceredigion.

Yr ymgyrchoedd 5 neges allweddol yw:

  • Mae caredigrwydd i bawb – Mae caredigrwydd yn gynhwysol, nid yw’n gosod rhwystrau ac nid yw’n gwahaniaethu – mae ar gyfer pawb!
  • Mae caredigrwydd yn dda i t – Mae ymchwil feddygol wedi profi fod bod yn garedig a derbyn caredigrwydd yn cael effaith gorfforol gadarnhaol arnom.
  • Mae caredigrwydd yn dda i ti – Mae ymchwil feddygol wedi profi fod bod yn garedig a derbyn caredigrwydd yn cael effaith gorfforol gadarnhaol arnom.

connectceredigion.org.uk