Nod

 • Gwella lles emosiynol ymhlith pobl ifanc yng Ngheredigion
 • Cynnig strategaethau ymdopi i grwpiau ac unigolion ifanc yng Ngheredigion
 • Gweithio gydag ysgolion tuag at berfformiad ar thema lles emosiynol y gallan nhw ei rannu gyda’u cyfoedion
 • Creu gofod diogel lle gall pob aelod o’r grwp deimlo parch a bod rhywun yn gwrando
 • Rhoi’r offer i aelodau’r grŵp iddyn nhw ddeall eu hunain ac eraill yn well
 • Codi hunan hyder a hunan-barch unigolion

Amcanion

 • Defnyddio cytundebau grŵp a sgiliau gwrando astud i fodelu caredigrwydd, cydymdeimlad ac empathi
 • Defnyddio straeon go iawn o fewn y grŵp i greu darn o Theatr Fforwm all gael ei rannu gyda phobl ifanc eraill ac oedolion sy’n gweithio gyda nhw
 • Rhannu theorïau defnyddiol megis Dadansoddi Trafodaethau (deall natur ein rhyngweithio gydag eraill) a Therapi Ymddygiad Cognitif (deall sut mae ein prosesau meddwl yn gweithio)
 • Defnyddio gemau ac ymarferion i rannu, gwneud eraill yn gysurus a gwneud y sesiynau yn hwyl ac ysbrydoliaeth.
 • Rhannu strategaethau sy’n gweithio gyda grwpiau i’w helpu i ddelio gyda’u teimladau negyddol posib.
 • Rhaglen (isod mae esiamplau o beth all fod yn gynwysedig)
 • Enghraifft: ffocws y sesiwn

Sesiwn 1

Cyflwyniadau
Gemau torri’r iâ
Cytundeb Grŵp
Deallusrwydd Emosiynol

Session 2

Dadansoddi Trafodaethau

 • Rhiant/ Oedolyn/ Plentyn – Sut ni’n ymateb i eraill a sut maen nhw’n ymateb i ni.
 • Sut i adnabod pryd ni’n cael ein cyflyru i ymddwyn mewn ffordd benodol, a sut i adnabod sut y’n ni’n cyflyru eraill
 • Y Triongl Drama – Sut i adnabod os ni’n chwarae gemau mewn sefyllfa neu gyda pobl eraill. Sut i gamu i ffwrdd oddi wrth hyn (Triongl yr Enillydd)

Sesiwn 3

Technegau Ymdopi

 • Cyflwyno technegau meddylgarwch tyner iawn
 • Sut gall ein synhwyrau ein gwreiddio a thynnu ein sylw oddi ar feddyliau negyddol
 • Trafod y systemau cefnogi sydd o’n cwmpas ac ar gael i ni

Sesiwn 4

CBT – Meddyliau/ Teimladau/ Ymddygiadau

 • Sut i adnabod pan fydd ein meddyliau, teimladau ac ymddygiadau yn effeithio ei gilydd ac yn ein hala i gyflwr negyddol

Deri Morgan
01239 615 952
deri@smallworld.org.uk