2022

Prosiect Ffilmiau’r Cyfnod Clo yn parhau

Yn dilyn llwyddiant ein ffilmiau cyfnod clo ni yn 2021, mae Amethyst yn gweithio gyda phlant hŷn yn eu harddegau i barhau gyda’r prosiect creu ffilmiau. Byddwn yn gweithio gyda Choleg Ceredigion i greu ffilm fer ar bwnc y teimlan nhw sy’n bwysig ar hyn o bryd i bobl yng ngorllewin Cymru.

FFILMIAU BYRION gwella iechyd meddwl mewn ysgolion

Mae prosiect Amethyst Theatr Byd Bychan wedi lansio cyfres o ffilmiau byrion gyda
chefnogaeth Sefydliad Moondance i helpu gwella iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc
mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru. Crëwyd ac ysgrifennwyd y ffilmiau byrion gan
bobl ifanc y mae eu profiadau hwy bellach yn cael eu cydnabod fel rhai cyffredin yn
ystod y cyfnod clo, nhw sy’n cymryd rhan hefyd.
Dywedodd arweinydd prosiect Theatr Byd Bychan, Deri Morgan, ’Rydym ni’n trefnu i’r
ffilmiau byrion hyn fod ar gael i bobl ifanc mewn ysgolion a grwpiau ieuenctid.

Byddant yn gatalyddion ar gyfer trafod rhai o’r pynciau sy’n ymddangos yn y straeon a hefyd yn ffyrdd o ddelio gyda phethau ac o ddatblygu gwytnwch hefyd. Gobeithiwn y bydd y ffilmiau’n medru helpu pobl ifanc i adnabod problemau iechyd meddwl ac i fod mewn
gwell lle i fedru cael help yn gynnar.’

Mae pecyn cefnogaeth defnyddiol ar gael i athrawon ac arweinwyr grwpiau a fydd yn
bresennol yn y sesiynau er mwyn hwyluso trafodaeth, yn ogystal â help ychwanegol ar
gyfer achosion unigol. Gobeithir y bydd y canlyniadau’n esgor ar effaith gadarnhaol ar
hyder athrawon wrth weithio drwy amseroedd mor anodd. ‘Byddai’n wych, ‘ medd Deri,
‘petai’r ffilmiau’n medru cynnal staff sy’n addysgu yn ogystal â disgyblion yn eu
strategaeth hirdymor i ddatblygu iechyd meddwl a lles mewn ysgolion.’
Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn trafod y ffilmiau hyn gysylltu
â deri@smallworld.org.uk.