Mae AMETHYST yn cael ei redeg gan Theatr Byd Bychan o’i safle yn Aberteifi. Mae Amethyst yn defnyddio cyfuniad unigryw o dechnegau i edrych ar ein perthynas ni â’n hunain, ag eraill yn ein bywydau a’n cymdeithas, ac i ddod o hyd i ddatrysiadau positif ar gyfer y problemau sy’n ein wynebu. Lawn mor bwysig â’r cynnwys yw’r gofod ry’n ni’n ei ddarparu, sef gofod diogel, cefnogol ac anfeirniadol. Ein blaenoriaeth yw sicrhau fod y bobl ifanc ry’n ni’n gweithio gyda nhw yn teimlo bod clust i wrando, a chyfle i fynegi eu hunain ac archwilio eu teimladau a’u meddyliau yn ddiogel.

Mae adborth gan y rhai sy’n cymryd rhan yn dangos bod gweithio yn y ffordd yma yn gwneud iddyn nhw deimlo bod rhywun yn gwrando a’i fod yn ffordd gadarnhaol o archwilio eu teimladau a rhoi mynegiant i’w hunain. Mae nhw hefyd yn adrodd nôl bod cynnydd yn eu hyder a’u hunan-werth.

Cyn dechrau Amethyst, fe weithiodd Theatr Byd Bychan gyda’r prosiect Amber yng Nghaerdydd. Fe gafodd Theatr Byd Bychan y profiad o weithio gyda pobl ifanc oedd yn dioddef yn sgil hunan-niweidio, gofid, iselder a bwlio. Roedd prosiect Amber hefyd yn ymestyn allan i grwpiau ar y cyrion megis pobl ifanc mewn gofal, pobl ifanc digartref, pobl ifanc LGB, trawsrywedd ac anneuaidd. Mae Amethyst yn cyflwyno gweithdai tebyg trwy fodel gweithio llwyddiannus iawn yng Ngorllewin Cymru.

Ymhlith ein technegau mae:

  • Theatr Fforwm (defnyddio theatr i archwilio profiadau a straeon go iawn pobl)
  • Theatr Delweddau (defnyddio lluniau llonydd i archwilio ein teimladau a phrofiadau), Elfennau o Ddadansoddiad Trafodaethau (megis rôl Rhiant/ Oedolyn/ Plentyn a’r Triongl Drama; edrych ar rôl dioddefwr, erlidiwr ac achubwr).
  • Elfennau o CBT (e.e. y ffyrdd mae ein teimladau, meddyliau ac ymddygiad yn effeithio ar ei gilydd a hidlau meddyliol negyddol).
  • Cytundeb Grŵp (i ddarparu gofod diogel anfeirniadol)
  • Llawer o gemau hwyl (i wneud i ni wenu a chwerthin a rhyddhau endorffinau).

Mae sesiynau dydd Llun Amethyst yn Theatr Byd Bychan, Aberteifi yn llawn y tymor hwn, ond mae ein drws ar agor i dderbyn enwau ar gyfer y tymor i ddod. Cysylltwch â Deri os gwelwch yn dda os y’ch chi’n berson proffesiynol yn gweithio gyda person ifanc, neu riant/gwarcheidwad person ifanc, a fyddai’n elwa o fod yn rhan o’r prosiect hwn. 01239 615 952 deri@smallworld.org.uk