Gweithdai Rhieni

12/1/20, 16/2/20, 15/3/20, 19/4/20 – 13:00 – 16:00

Cefndir Prosiect Amethyst

Prosiect Theatr Byd Bychan yw Amethyst, yn gweithio o’r safle yn Aberteifi. Ry’n ni wedi bod yn rhedeg gweithdai i bobl ifanc sydd wedi dioddef materion fel hunan-niweidio, gofid, iselder, hunan-hyder isel, hunan-barch isel a llesiant emosiynol ehangach ers dros flwyddyn.

Mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn rhan o grŵp bach o bobol ifanc sy’n wynebu’r un materion. Ry’n ni’n gweithio mewn gofod diogel i chwilio am ddatrysiadau a gweithio drwy rhai o’r materion a’r rhwystrau sy’n eu wynebu yn eu bywydau. Eleni ry’n ni’n peilota mynd â gweithdai mas i ysgolion cynradd ac uwchradd i weithio gyda grwpiau tebyg neu grwpiau dosbarth cyfan ynglŷn â materion llesiant a iechyd meddwl.

Gweithdai Rhieni

Eleni byddwn yn cynnal gweithdai 3-diwrnod yng Ngogledd, De a chanol Ceredigion ar gyfer rhieni/ gwarcheidwaid pobl ifanc sydd wedi eu heffeithio gan faterion fel hyn. Bydd pob gweithdy yn cael ei deilwra i grŵp o 10-20 o bobl sydd â phlant sy’n dioddef materion iechyd meddwl.

Nod y gweithdai yw darparu gofod diogel a chyfle i bobol gael trafod yn onest ac agored am eu teimladau a phrofiadau, a rhannu unrhyw feddyliau neu ddulliau y maen nhw wedi teimlo oedd o fudd wrth ymdopi â sefyllfeydd anodd.

Y nod yw i bawb yno ddysgu oddi wrth ei gilydd a dechrau teimlo yn llai ynysig trwy rannu profiad. Er y byddwn yn archwilio pwnc anodd, ein nod a gobaith yw y bydd pobol yn gadael ar ddiwedd y dydd yn teimlo’n bositif. Mae’r gweithdai am ddim, ond disgwylir i bawb sy’n mynychu dalu am eu trafnidiaeth a dod â’u cinio eu hunain.

Bydd y gweithdy yn cynnwys cyfuniad o rai, neu’r oll, o’r canlynol:

Yn greiddiol i’n dull o weithio mae’r cytundeb grŵp cychwynnol, fel bod y gweithdy yn lle diogel i bobol allu teimlo’n gysurus i fod yn onest a rhannu eu teimladau a phrofiadau heb feirniadaeth.
Amser cylch, i greu cyfleoedd i bawb siarad a chael eu clywed.
Gemau i’n gwreiddio, i wneud i ni chwerthin a rhyddhau endorffinau.
Darn o theatr fforwm yn ymwneud â’r pwnc dan sylw wedi ei anelu yn arbennig tuag at rieni sydd â phlant sydd yn/wedi cael teimladau am hunan-laddiad.
Theatr delwedd, sy’n galluogi pobol i archwilio eu sefyllfeydd anodd ac emosiynau cryf heb eiriau, gan agor trafodaeth werthfawr – rhoi cyfle i sgwrsio yn onest a rhannu a rhoi prawf ar ddatrysiadau.
Byddwn hefyd yn cyffwrdd ar Ddadansoddiad Trafodaethau megis y Triongl Drama a theorïau CBT megis Meddyliau/ Teimladau/ Ymddygiad a’u heffaith ar ei gilydd.

Prosiect Theatr Byd Bychan yw Amethyst. Ry’n ni yn rhedeg gweithdai i bobl ifanc sydd wedi profi materion fel hunan-niweidio, gofid, iselder, hunan-hyder isel a hunan-barch isel. Mae Amethyst yn gweithio’n gyffredinol gyda llesiant emosiynol. Mae Amethyst yn datblygu a’n bwriad yw defnyddio’r dudalen hon i roi gwybodaeth i chi am y newyddion diweddara’ ynghyd â phostio am ddigwyddiadau a manylion newydd ar Facebook.