Ydych chi’n poeni am iechyd meddwl eich person ifanc?

Ydych chi’n teimlo nad oes gennych gefnogaeth, eich bod heb wybodaeth, wedi’ch ynysu?

Mae Theatr Byd Bychan yn parhau i gefnogi rhieni/gwarcheidwaid yng Ngorllewin Cymru. Diolch i Gronfa Arloesedd Cefnogi Gofalwyr.


ae prosiect Amethyst yn lansio dwy Raglen Gefnogi newydd ar gyfer rhieni/gwarcheidwaid y mae eu pobl ifanc hwy wedi’u heffeithio’n ddiweddar gan broblemau iechyd meddwl. Bydd y rhaglenni hyn wedi’u cynllunio o gwmpas anghenion y cyfranogwyr ac yn rhedeg ar-lein ar gyfer pobl o Geredigion, Sir Benfro a Sir Gâr. Bydd y grwpiau’n rhai bychain ac yn rhad ac am ddim.

Bu’r ddwy flynedd aeth heibio’n amser hynod anodd a bellach mae nifer o bobl ifanc yn brwydro gyda’i hiechyd meddwl. Gall rieni/warcheidwaid ei chael hi’n anodd dod o hyd i’w wybodaeth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt.  

Llynedd ymgynghorodd prosiect Amethyst gydag aelodau ei Grŵp Cefnogi Rhieni/Gwarcheidwaid er mwyn darganfod beth fyddai’n ddefnyddiol pan wnaethant ddechrau pryderu gyntaf. Yn unfrydol fe gytunwyd mai gallu cael mynediad at gefnogaeth ardderchog cymheiriaid y Grŵp Cefnogi Rhieni/Gwarcheidwaid Amethyst mewn man diogel heb feirniadaeth. Gwnaethant hefyd gynghori y byddai sesiynau ychwanegol yn cynnig cyngor diffwdan ar bynciau iechyd meddwl penodol wedi bod yn ddefnyddiol, yn o gystal â chyfeirio at wasanaethau cefnogaeth broffesiynol a gwybodaeth am hawliau rieni.

Cysylltwch nawr wrth i Amethyst baratoi i lansio cyrsiau ar-lein mewn amgylchedd cyfrinachol, diogel, gan ymateb i anghenion y cyfranogwyr. Bydd pob cwrs yn cynnwys elfennau o niwrowyddoniaeth a theori dadansoddi weithrediadol. Byddant yn ddefnyddiol wrth ddod i ddeall ein perthynas ag eraill a’n hymatebion ni iddynt (yn enwedig y rhai hynny yr ydym ni agosaf atyn nhw).  

Rhaglen 1: dyddiau Llun 14:00 – 15:30

9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6/22

Rhaglen 2: dyddiau Llun 17:00 – 18:30

12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6/22

Gobeithiwn y bydd y rhieni/gwarcheidwaid sy’n dod i’r rhaglenni hyn, yn mynd ymlaen i ymuno gyda’n sesiynau wythnosol Grŵp Cefnogi Rhieni/Gwarcheidwaid ar gyfer cefnogaeth barhaol gan y tîm.  

CYSYLLTIAD

Deri Morgan deri@smallworld.org.uk