Gwarchod rhag COVID

Braf iawn dweud ein bod yn dechrau ar gyfnod o ail-gydio mewn pethau yn raddol yn Theatr Byd Bychan. Ry’n ni wedi gwneud rhai newidiadau pwysig er mwyn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru a chyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Is-grŵp Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion: Deall ein Cymunedau. Ymhlith y mesurau i’ch diogelu mae lleihau’r defnydd a wneir o’r lleoliad, glanhau dwys, system un-ffordd, taliadau ar-lein a mannau diheintio dwylo. Mae diogelwch ein hymwelwyr, perfformwyr, gwirfoddolwyr a staff yn bwysig tu hwnt i ni.

Mae hyn oll yn dir anghyfarwydd i ni gyd ac ry’n ni’n gwerthfawrogi’ch amynedd a’ch help wrth ddechrau ar y cyfnod newydd hwn. Caiff sefyllfa gyfredol y pandemig ei monitro’n gyson. Efallai bydd angen i ni newid ein cynlluniau ar fyr rybudd, felly a fyddech cystal â taro golwg gyson ar y newyddion diweddaraf ar ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol.

Gwybodaeth am ddosbarthiadau

Bydd dosbarthiadau awyrol Syrcas Byd Bychan i oedolion yn ail-ddechrau ym mis Hydref. Mae rhain yn allweddol i’r ail-agor graddol a byddwn yn eu monitro yn ofalus. Mae pob dosbarth arall wedi ei ohirio am y tro.

Profi, Olrhain, Diogelu

We collect contact information about visitors in line with Welsh Government policy. We are also displaying a poster with the venue’s QR code for use with the NHS app.

Ry’n ni’n casglu gwybodaeth am ymwelwyr yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru. Ry’n ni hefyd yn arddangos poster gyda côd QR y lleoliad ar gyfer ei ddefnyddio gydag app y GIG.

Ni ddylech fynychu’r lleoliad os y’ch chi’n amau eich bod yn dioddef o haint Covid-19, neu os cawsoch chi symptomau yn ystod y 14 diwrnod diwethaf. Os gwelwch yn dda, peidiwch ymweld os buoch yn agos at unrhyw un sydd wedi dioddef y symptomau yn ystod y 14 diwrnod diwethaf neu os cawsoch chi gyfarwyddyd i hunan-ynysu.

Cadw pellter cymdeithasol

Ry’n ni wedi creu system un-ffordd o gwmpas llawr gwaelod y lleoliad ac wedi ychwanegu olion traed 2m ar wahân i’ch helpu.

Oes angen i fi wisgo mwgwd?

Rhaid gwisgo mwgwd y tu mewn i’r adeilad a dylid eu gwisgo bob amser yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Pa fesurau diogelwch ychwanegol sydd wedi eu trefnu?

Fyddwn ni ddim yn defnyddio pres na arian papur lle bo hynny’n bosib. Bydd glanhau dwys yn digwydd, a glanhau ychwanegol rhwng dosbarthiadau. Gofynnwn i chi helpu trwy fynd â’ch sbwriel gartre gyda chi. Os oes gennych unrhyw ofidiau, yna e-bostiwch info@smallworld.org.uk

Croeso

Mae Theatr Byd Bychan yn gartref i cwmni theatr bypedau o’r un enw. Mae’n ofod hardd, creadigol, bron di-garbon ar arfordir gorllewinol Cymru, gyda tîm cefnogol a mynediad hygyrch i gyfleusterau.

Mae’r cwmni yn cyflwyno rhaglen blwyddyn gron o ddigwyddiadau byw a dosbarthiadau yn y gofod cyfeillgar a hyblyg hwn, ond mae modd llogi’r gofod hefyd. Bydd tîm sgilgar iawn yn cyd-weithio gyda chi i gyflwyno eich theatr fyw, cerddoriaeth, drama, dawns neu berfformiad. Gallwn hefyd eich helpu i drefnu partïon, cyfarfodydd a chynadleddau. Ry’n ni’n falch i fod yn un o’r lleoliadau prin sy’n cynnig cyfleusterau syrcas awyrol a hyfforddiant awyrol yng Nghymru.

Mae Theatr Byd Bychan yn adeilad eiconig a dderbyniodd gydnabyddiaeth Comisiwn Cynllunio Cymru am fod yn gynllun gwych a adeiladwyd gan ystyried yr amgylchedd.

‘Dyma adeilad cyhoeddus trawiadol sy’n cyflawni brîff uchelgeisiol i adeiladu ‘Gofod Creadigol ar gyfer Cymuned Greadigol’, a’i nodweddion cynaladwyedd i’w canmol yn uchel…prawf o ymroddiad y tîm sydd wedi cyflawni prosiect arbennig iawn ar gyfer cymuned Aberteifi.’

Gan weithio gyda’r pensaer Olly Llewelyn, fe adeiladwyd y lleoliad gan ddefnyddio deunyddiau o ffynonellau adnewyddadwy neu a ail-gylchwyd. Dysgwch fwy am adeiladau ein Lleoliad Bron Di-Garbon.

Llogi Theatr Byd Bychan

Mae gan Theatr Byd Bychan ofod unigryw a hyblyg er mwyn cynnal digwyddiadau. Gallwn ymateb i’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau gan gynnwys theatr fyw, perfformiad, cerddoriaeth, partïon preifat.

Cyflwyno eich digwyddiad eich hun

Mae gan Theatr Byd Bychan raglen blwyddyn gron gyffrous o ddigwyddiadau byw a dosbarthiadau. Yn y lle cyntaf, danfonwch eich ymholiad at Helen. Mae ein cyfraddau llogi yn amrywio ar gyfer unigolion a mudiadau.

Hygyrchedd

Mae’r cyfleusterau yn Theatr Byd Bychan yn hollol hygyrch. Mae ramp sy’n dilyn amlinelliad gylchol blaen yr adeilad yn cynnig mynediad hawdd, addas i gadeiriau olwyn at ein drysau dwbl yn y blaen.

Parcio

Nodwch os gwelwch yn dda nad oes parcio ar gyfer ymwelwyr na chynulleidfaoedd yn yr adeilad. Mae dau faes parcio’r cyngor o fewn dwy funud o gerdded, sy’n gyfleus iawn. Gall ymwelwyr sy’n ei chael hi’n anodd symud drefnu cael eu gollwng a’u casglu. Gall pobl sy’n llogi’r lle drefnu parcio ar gyfer dadlwytho ac ati.

Cyswllt

info@smallworld.org.uk 01239 615 952