Gwarchod rhag COVID

Braf iawn dweud ein bod yn dechrau ar gyfnod o ail-gydio mewn pethau yn raddol yn Theatr Byd Bychan. Ry’n ni wedi gwneud rhai newidiadau pwysig er mwyn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru a chyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Is-grŵp Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion: Deall ein Cymunedau. Ymhlith y mesurau i’ch diogelu mae lleihau’r defnydd a wneir o’r lleoliad, glanhau dwys, system un-ffordd, taliadau ar-lein a mannau diheintio dwylo. Mae diogelwch ein hymwelwyr, perfformwyr, gwirfoddolwyr a staff yn bwysig tu hwnt i ni.

Mae hyn oll yn dir anghyfarwydd i ni gyd ac ry’n ni’n gwerthfawrogi’ch amynedd a’ch help wrth ddechrau ar y cyfnod newydd hwn. Caiff sefyllfa gyfredol y pandemig ei monitro’n gyson. Efallai bydd angen i ni newid ein cynlluniau ar fyr rybudd, felly a fyddech cystal â taro golwg gyson ar y newyddion diweddaraf ar ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol.

Gwybodaeth am ddosbarthiadau

Bydd dosbarthiadau awyrol Syrcas Byd Bychan i oedolion yn ail-ddechrau ym mis Hydref. Mae rhain yn allweddol i’r ail-agor graddol a byddwn yn eu monitro yn ofalus. Mae pob dosbarth arall wedi ei ohirio am y tro.

Profi, Olrhain, Diogelu

We collect contact information about visitors in line with Welsh Government policy. We are also displaying a poster with the venue’s QR code for use with the NHS app.

Ry’n ni’n casglu gwybodaeth am ymwelwyr yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru. Ry’n ni hefyd yn arddangos poster gyda côd QR y lleoliad ar gyfer ei ddefnyddio gydag app y GIG.

Ni ddylech fynychu’r lleoliad os y’ch chi’n amau eich bod yn dioddef o haint Covid-19, neu os cawsoch chi symptomau yn ystod y 14 diwrnod diwethaf. Os gwelwch yn dda, peidiwch ymweld os buoch yn agos at unrhyw un sydd wedi dioddef y symptomau yn ystod y 14 diwrnod diwethaf neu os cawsoch chi gyfarwyddyd i hunan-ynysu.

Cadw pellter cymdeithasol

Ry’n ni wedi creu system un-ffordd o gwmpas llawr gwaelod y lleoliad ac wedi ychwanegu olion traed 2m ar wahân i’ch helpu.

Oes angen i fi wisgo mwgwd?

Rhaid gwisgo mwgwd y tu mewn i’r adeilad a dylid eu gwisgo bob amser yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Pa fesurau diogelwch ychwanegol sydd wedi eu trefnu?

Fyddwn ni ddim yn defnyddio pres na arian papur lle bo hynny’n bosib. Bydd glanhau dwys yn digwydd, a glanhau ychwanegol rhwng dosbarthiadau. Gofynnwn i chi helpu trwy fynd â’ch sbwriel gartre gyda chi. Os oes gennych unrhyw ofidiau, yna e-bostiwch info@smallworld.org.uk

Croeso

Mae Theatr Byd Bychan yn gartref i cwmni theatr bypedau o’r un enw. Mae’n ofod hardd, creadigol, bron di-garbon ar arfordir gorllewinol Cymru, gyda tîm cefnogol a mynediad hygyrch i gyfleusterau.

Mae’r cwmni yn cyflwyno rhaglen blwyddyn gron o ddigwyddiadau byw a dosbarthiadau yn y gofod cyfeillgar a hyblyg hwn, ond mae modd llogi’r gofod hefyd. Bydd tîm sgilgar iawn yn cyd-weithio gyda chi i gyflwyno eich theatr fyw, cerddoriaeth, drama, dawns neu berfformiad. Gallwn hefyd eich helpu i drefnu partïon, cyfarfodydd a chynadleddau. Ry’n ni’n falch i fod yn un o’r lleoliadau prin sy’n cynnig cyfleusterau syrcas awyrol a hyfforddiant awyrol yng Nghymru.

Mae Theatr Byd Bychan yn adeilad eiconig a dderbyniodd gydnabyddiaeth Comisiwn Cynllunio Cymru am fod yn gynllun gwych a adeiladwyd gan ystyried yr amgylchedd.

‘Dyma adeilad cyhoeddus trawiadol sy’n cyflawni brîff uchelgeisiol i adeiladu ‘Gofod Creadigol ar gyfer Cymuned Greadigol’, a’i nodweddion cynaladwyedd i’w canmol yn uchel…prawf o ymroddiad y tîm sydd wedi cyflawni prosiect arbennig iawn ar gyfer cymuned Aberteifi.’

Gan weithio gyda’r pensaer Olly Llewelyn, fe adeiladwyd y lleoliad gan ddefnyddio deunyddiau o ffynonellau adnewyddadwy neu a ail-gylchwyd. Dysgwch fwy am adeiladau ein Lleoliad Bron Di-Garbon.

Llogi Theatr Byd Bychan

Ar hyn o bryd rydym ar gau i’r cynhoedd. Nid yw’n bosibl llogi’r lleoliad.

Mae gan Theatr Byd Bychan ofod unigryw a hyblyg er mwyn cynnal digwyddiadau. Gallwn ymateb i’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau gan gynnwys theatr fyw, perfformiad, cerddoriaeth, partïon preifat.

Hygyrchedd

Mae’r cyfleusterau yn Theatr Byd Bychan yn hollol hygyrch. Mae ramp sy’n dilyn amlinelliad gylchol blaen yr adeilad yn cynnig mynediad hawdd, addas i gadeiriau olwyn at ein drysau dwbl yn y blaen.

Parcio

Nodwch os gwelwch yn dda nad oes parcio ar gyfer ymwelwyr na chynulleidfaoedd yn yr adeilad. Mae dau faes parcio’r cyngor o fewn dwy funud o gerdded, sy’n gyfleus iawn. Gall ymwelwyr sy’n ei chael hi’n anodd symud drefnu cael eu gollwng a’u casglu. Gall pobl sy’n llogi’r lle drefnu parcio ar gyfer dadlwytho ac ati.

Cyswllt

info@smallworld.org.uk 01239 615 952