GWNEUD Y MWYAF O’CH COMISIWN

Mae gan Theatr Byd Bychan record gadarn o greu comisiynau a sioeau celf cyhoeddus cyffrous a chynhyrfiol. Ry’n ni’n creu cerfluniau cymalog, automata a llusernau enfawr gan ddefnyddio ystod hollol ryfeddol o ddeunyddiau hapgael, neu a ail-gylchwyd neu ail-bwrpaswyd. Ry’n ni’n creu celfyddyd newydd, ysbrydoledig trwy ddefnyddio deunyddiau y byddai rhai yn eu hystyried yn sbwriel.

Mae rhai comisiynau yn benodol ar gyfer safle, eraill wedi eu creu i fynd ar daith ac yn ymddangos fwy nag unwaith. Er defnyddio deunyddiau a ail-gylchwyd, mae’r strwythurau hyn yn barhaol neu’n lled-barhaol ac yn aml fe gânt eu datod a’u hail-ddefnyddio ar gyfer prosiectau eraill yn y dyfodol.

Ry’n ni’n croesawu trafod syniadau a chyllidebau am ein bod yn gwybod mai cyd-weithio yw’r allwedd i lwyddiant. Dyma rai enghreifftiau diweddar o’n gwaith yn creu argraff o fewn cymunedau.

Trychfilod NEWYDD yn ychwanegu at gynnwrf I’m a Celebrity yng ngogledd Cymru

Tachwedd 2021

Mae cynnwrf I’m a Celebrity yn parhau yng ngogledd Cymru! Gwahoddwyd Theatr Byd Bychan yn ôl gan Abergele i greu mwy o waith celf wedi’i ailgylchu i ddathlu dychweliad y rhaglen deledu hwylio ar ITV I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here yng nghastell Gwrych 2021. Comisiynwyd y llwybr celf I’m a Celebrity Too yn wreiddiol gan Venue Cymru yn 2020, ac fe’i tynnwyd ynghyd gan Oriel Colwyn gyda chefnogaeth gan Ymddiriedolaeth Gelfyddydau Conwy, Cartrefi Conwy a chyngor tref Abergele.

Yn 2020 comisiynwyd Theatr Byd Bychan i greu tri thrychfilyn anferthol. ‘Mae creu strwythurau anferthol allan o ddeunyddiau adferedig i’w ail-bwrpasu yn rhywbeth rydyn ni’n caru ei wneud,’ medd yr artist Bill Hamblett. Bydd trychfilod enwog eleni’n cynnwys pry cop anferthol, llygoden ffyrnig a phen neidr â chorff wedi’i weu (sydd wrthi’n cael ei greu gan y gymuned er mwyn creu’r neidr hiraf yng ngogledd Cymru).

Mae Theatr Byd Bychan yn ystyried yr effaith ar yr amgylchedd wrth greu eu gwaith. Mae’r creaduriaid wedi’u gwneud o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu, wedi’u hadfer a darnau o jync. Mae cerfluniau eleni’n amlygu rhywogaethau eraill y mae rhai bodau dynol yn eu hystyried yn bla. ‘Dewiswyd ceiliog y rhedyn, gwyddon y mes a chwilen gorniog y llynedd am eu bod nhw’n bwysig bob un ar gyfer cadwraeth y fioamrywiaeth gyfoethog sy’n bodoli yn yr ardal hon,’ medd yr artist Ann Shrosbree. ‘Mae’r creaduriaid eleni yn rhan bwysig o’n hecosystem ni hefyd. Gobeithiwn y byddant yn parhau i ddod â gwên i’r dref.’

Lluniau: diolch i Paul Sampson, Oriel Colwyn

Ynglŷn â’r Trywydd Cerfluniau Dychmygu

Y mae Trywydd Cerfluniau Dychmygu yn rhan o Gynllun Lle Arbennig. Mae’r prosiect yn anelu at gynnwys pobl ifanc wrth greu celf gyhoeddus sy’n chwareus ac yn ddengar, sydd â themâu lleol ac amgylcheddol cryf. Caiff y prosiect ei arwain gan Dychmygu Bae Colwyn mewn partneriaeth â Phwyllgor yn ei Blodau Cyngor Tref Bae Colwyn, ariennir y prosiect drwy Gronfa’r Loteri Genedlaethol a Chronfa Fferm Wynt Gwynt y Môr.

Comisiynwyd Theatr Byd Bychan drwy gynnal galwad agored i weithio ar y prosiect. Datblygwyd y cysyniadau ar gyfer y prosiect drwy weithdai ac ymwneud â myfyrwyr y cwrs sylfaen Celf yng Ngholeg Llandrillo. Digwyddodd gweithdai creadigol yn ysgol Nant y Groes, Uned Gyfeirio Disgyblion Penrhos Avenue a chlwb animeiddio Cerddoriaeth a Ffilm TAPE. Gweithiodd Byd Bychan gyda CREST hefyd i alluogi pobl ar leoliad a gynhelir i ddod o hyd i ddeunyddiau y gellid eu hailddefnyddio i wneud y gosodiadau cerfluniol. Bu gweithio gyda syniadau creadigol pobl ifanc, ynghyd â gwybodaeth leol a deunyddiau ardderchog a adenillwyd yn fodd i Theatr Byd Bychan gychwyn ar ddod â’r cysyniadol i fodolaeth!

Gosodir y cerfluniau o amgylch y dre ac yn arwain draw at y traeth. Mae rhai o’r rhain yn y ffotograffau ac maent yn cynnwys bilidowcar, ‘Nancy’ Byddin Dir y Menywod, Hufen Iâ Octopws ‘Lady Peneplope’, Bwa’r Peillwyr, Stryd Eiddew, Gwylanod, Jack Ci’r Pysgotwr. Caiff pob cerflun ei ddisgrifio ar Ap Dychmygu Bae Colwyn sy’n cyd-fynd â’r llwybr. Dilynwch postiadau’r trywydd ar ein cyfrif Instagram @smallworldtheatre.

Luniau: Ben Cramp

Gosodiad Bar Jin

Canolfan wyliau Bluestone, sir Benfro, 2019

Adeiladwyd y cerflun amlweddog, rhyngweithiol hwn gan Toby Downing, artist Theatr Byd Bychan, fel atyniad parhaol yng Nghanolfan Wyliau Bluestone. Mae gan y gosodiad dan do yn y bar elfennau cyffrous, disglair. Ar y to mae teclyn mecanyddol mawr, wedi ei yrru gan beiriant trydan gyda llawer o ddarnau symudol sy’n cyffroi a denu sylw (mwy o gogiau, cranciau, liferi ac olwynion).

Mae Toby wedi cynnwys elfennau rhyngweithiol i ddenu sylw ymwelwyr; symbal enfawr sy’n gweithio â handlen, a megin wynt gyda rhaffau tynnu. Mae’r rhaffau yn chwarae’r harmonica a’i sain yn cael ei chwyddo gan gorn gramoffon. Ac yn ôl yr arfer, mae’r cerflun hwn wedi ei greu yn bennaf allan o wrthrychau hapgael ac a ail-gylchwyd.

Y Ddraig Goch

Mae Draig Goch Gymreig enfawr a brawychus Theatr Byd Bychan yn gerflun cymalog ac yn gawr gorymdeithiol sy’n mesur 10m o hyd. Comisiynwyd hon gan Gyngor Sir Abertawe ac roedd yn arwain y dorf ym Mharêd Dewi cyntaf Abertawe yn 2018, a bwriedir iddi ymddangos mewn digwyddiadau yn y dyfodol. Mae’r ddraig ar olwynion a gall ymdroelli drwy strydoedd y ddinas mewn gorymdaith ryfeddol gan gyrraedd pen ei thaith yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Yn 2018, gweithiodd Theatr Byd Bychan gyda nifer o grwpiau cymunedol, teuluoedd ffoaduriaid, ysgolion a myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr i greu eu fersiynau eu hunain o ddreigiau ar gyfer y parêd. Gwahoddwyd y ddraig goch ers hynny i nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys Cyhoeddi’r Eisteddfod Genedlaethol yn Aberteifi yn 2019.