Mae Theatr Byd Bychan yn gweithio gydag athrawon a darlithwyr mewn ysgolion a cholegau/ prifysgolion ledled Cymru i gael mynediad agored i’r celfyddydau a’r theatr.

NAWR

Mae Theatr Byd Bychan wedi ymuno â NAWR (Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: Canolbarth a Gorllewin Cymru) i ddarparu DPP a gweithdai HMS ar gyfer athrawon cynradd er mwyn paratoi ar gyfer Maes Dysgu a Phrofiad y Celfyddydau Mynegiannol yng nghwricwlwm newydd Cymru.

Fe gysylltodd Theatr Byd Bychan a Hyrwyddwr Celfyddydau NAWR, Seren Stacey, gydag athrawon Ysgolion Cynradd Ceredigion er mwyn datblygu cyfres o weithdai ymarferol dan arweiniad ymarferwyr celfyddydau proffesiynol mewn ystod o ddisgyblaethau: dawns, drama, celf weledol ac animeiddio. Mae’r cwricwlwm newydd yn gosod cryn bwysigrwydd ar brofiadau dysgwyr o fathau gwahanol o gelfyddydau – fel aelodau o gynulleidfa ac ymarferwyr. Mae Theatr Byd Bychan yn cefnogi dysgwyr i archwilio ffurfiau celfyddydol, i ymateb, adfyfyrio a chreu.

Bydd athrawon yn archwilio sawl disgyblaeth o blith y Celfyddydau Mynegiannol dros bum sesiwn ac yn adeiladu pecyn o ymarferion y gellir eu defnyddio’r hyderus yn yr ystafell ddosbarth. Dyma gyfle i gyflwyno athrawon lleol i ymarferwyr uchel eu parch sy’n byw a gweithio yn yr ardal. Ry’n ni’n hapus i fod yn cyd-weithio â’r Artist Symud Stirling Steward a’r Artist Gweledol Sean Vicary ar y prosiect hwn.

Enghreifftiau o weithdai:
Symud Creadigol gyda Stirling Steward
Gwneud Pypedau Cysgod gyda Ann Shrosbree a Bill Hamblett
Sgiliau Drama: Lluniau Llonydd gyda Ann Shrosbree a Bill Hamblett
Risg ac Arbrofi yn y Broses Greadigol gyda Seren Stacey

Cyngor Celfyddydau Cymru

Dysgu Creadigol trwy’r Celfyddydau

Cymerodd Theatr Byd Bychan ran mewn menter ddysgu gyffrous yng Nghymru gan weithio gydag Ysgol Glan y Môr, Porth Tywyn. Mae’r Cynllun Arwain Ysgolion Creadigol yn rhan o’r rhaglen Dysgu Creadigol trwy’r Celfyddydau – cynllun gweithredu ar gyfer Cymru 2015-2020, ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Fe weithiodd ymarferwyr Theatr Byd Bychan, Bill Hamblett a Jacob Whittaker, gydag 17 o ddisgyblion blwyddyn 8 i edrych ar bynciau Medrusrwydd Digidol ac Addysg ar gyfer Cynaladwyedd, Datblygiad a Dinasyddiaeth Byd-eang. Roedd hyn yn golygu dyfeisio ffyrdd o gyfathrebu materion byd-eang: cynaladwyedd amgylcheddol, iawnderau dynol a chyfrifoldebau, ffoaduriaid ac ati. Cyflwynwyd y canlyniadau yn ddigidol.

Fe gynhyrchodd y prosiect ffilm fer sy’n rhoi golwg i ni ar ddyfodol trwy lygaid disgyblion Ysgol Glan y Môr. Mae ystafell newyddion leol yn rhan o drychineb amgylcheddol. Mae’r llanw’n codi a boddi’r dre ac mae pob porthladd dan ddŵr. Mae’r canlyniadau yn peryglu yr amgylchedd, sicrwydd bwyd a iawnderau dynol.

Cofia Pysgota

Prosiect Theatr Byd Bychan yw Cofia Pysgota, a grewyd trwy weithio’n agos gyda dosbarth blynyddoedd 5/6 yn Ysgol Gynradd Aberteifi i ymchwilio a chreu ffilm am y diwydiant pysgota ym Mae Ceredigion.

Defnyddiwyd dulliau creadigol o ddysgu gan gynnwys chwarae rôl, cronni syniadau mewn grwpiau, lluniadu a chynnal cyfweliadau. Daeth y plant yn griwiau ffilmio ac ymchwiliwyr gan gyfweld â physgotwyr, gwerthwr pysgod, 4CG (mudiad lles cymunedol sy’n edrych ar sefydlu marchnad bysgod ffres yn Aberteifi) a chyfweliadau vox pop gyda’r cyhoedd.

Mae eu ffilm yn rhan bwysig o’r adnodd dysgu hwn ar gyfer ysgolion cynradd, yn cefnogi dysgu am y diwydiant pysgota ym Mae Ceredigion.

Cefnogwyd Cofia Pysgota gan Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Ceredigion (FLAG).

Mwy o fanylion

cofiapysgota.org