Mae gan Theatr Byd Bychan brofiad helaeth o gyflawni prosiectau datblygiad cymunedol ledled Cymru. Ry’n ni’n creu prosiectau dethol penodol ynghyd â gweithdai penagored yn nghalon ein cymunedau. Mae theatr, creadigrwydd a chynaladwyedd yn ganolog i bopeth ry’n ni’n ei wneud.

Mae ein staff hyfforddedig yn arbenigwyr mewn hwyluso ymgynghoriad a thrafod, fel bod y syniadau gorau gan grwpiau, mudiadau ac asiantaethau statudol yn brigo i’r wyneb. Mae ein gwaith yn tynnu cymunedau lleol a gwneuthurwyr polisi ynghyd, gan arwain at ddatrysiadau creadigol i broblemau oedd gynt yn ddi-ddatrysiad e.e. Theatr Fforwm

Ry’n ni wedi gweithio gyda ffoaduriaid a chymunedau lletyol, grwpiau rhwng cenedlaethau (yn Nhrelái, Caerdydd, Caerffili, Dyffryn Tywi, Llandysul a Chastell Newydd Emlyn), Gofalwyr Ifanc, NEETS, cymunedau cyfan, pobl o wahanol oed a phob gallu, pobl sydd ddim yn weithgar yn economaidd, ysgolion, sefydliadau hyfforddi athrawon, prifysgolion a mudiadau ieuenctid.

Mae adroddiad prosiect Calon Iach Ceredigion yn nodi pwysigrwydd gwaith Theatr Byd Bychan. “…the important and necessary process of engagement… (their work)… shows the use of arts as a valuable point of entry to accessing people facing inequalities and promoting health” 2002/08

Ry’n ni’n cefnogi gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc, teuluoedd, pobl hŷn, pobl anabl a chymunedau cyfan. Mae’r profiadau adeiladol, creadigol, ar y cyd yn ceisio dod â gwahanol genedlaethau a galluoedd ynghyd, a gwella cyfathrebu, cyd-ddealltwriaeth a pharch o fewn teuluoedd mewn cymunedau difreintiedig, ac o fewn y gymuned ehangach.

Mae prosiectau rhwng cenedlaethau yn ffordd ardderchog i fynd i’r afael â gwrthdaro rhwng y to iau a’r to hŷn. Mae ThBB yn gweithio trwy ddull cyfranogol sy’n galluogi pobl i rannu eu gofidiau, a chreu perfformiadau rhyngweithiol fel dull o eiriol.

Mae ein gweithdai cyfranogol a’n sesiynau chwarae agored yn creu cyfleoedd i deuluoedd cyfan chwarae yn adeiladol a chymdeithasu.

Mae Theatr Byd Bychan yn ganolfan hyfforddiant sydd wedi ei achredu trwy Agored. Ry’n ni’n cynllunio a chyflawni cyrsiau lle gall y cyfranogwyr adeiladu hyder, datblygu sgiliau trosglwyddadwy a chreu llwybrau tuag at gyflogaeth – a’r cyfan yn nwylo medrus tîm ThBB. Mae’r dull cymuned gyfan yn effeithiol ac yn wead da.

Mae profiad Theatr Byd Bychan yn dangos fod cymryd rhan gadarnhaol mewn gweithgareddau, megis llunio gwisgoedd a phypedau cawraidd a chymryd rhan mewn carnifalau a digwyddiadau lleol eraill, yn adeiladu hyder a theimlad o berthyn i gymuned ehangach, ac mae hyn yn cyfrannu tuag at gydlyniad cymdeithasol.

Mae llawer o brosiectau Theatr Byd Bychan yn gysylltiedig â bwyd a diwylliant. Mefusen enfawr wedi ei chysylltu â threlar beic yw ein peiriant gwneud smŵddis, a dyma un ffordd o hyrwyddo ffordd o fyw iach mewn digwyddiad. Mae dau ganlyniad i’r periant smŵddis – ymarfer corff a bwyta’n iach. Gallwch logi’r profiad gwych hwn ar gyfer eich digwyddiad trwy gysylltu â Hope ar 01239 615952, hope@smallworld.ork.uk am fwy o wybodaeth a thrafod y gost.

Yn gynyddol bellach, Theatr Byd Bychan yw’r dewis o le i gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau i ddenu’r gymuned. Mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer cyfarfodydd yn ogystal â thrafod a dadl. Mae’n ofod croesawgar, aml-bwrpas ar gyfer coffa neu ddathlu.