Mae Theatr Byd Bychan yn rhoi siawns i bawb ddarganfod sgiliau newydd a chael eu hysbrydoli. Ry’n ni’n dod â dysgu creadigol a Theatr Gyfranogol i ysgolion, colegau a phrifysgolion.

Cynhelir ein sioeau teithiol theatr mewn addysg yn Gymraeg a Saesneg gyda gweithdai penodol, mapio’r cwricwlwm ac adnoddau dysgu.

Ry’n ni’n Ganolfan Achrediad AGORED sy’n gweithio ym maes addysg greadigol yn y gymuned i helpu pobl o bob oed a gallu i ennill cymwysterau ystyrlon.

Mae ein gwaith yn cefnogi Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol, ac ry’n ni’n aelodau o Cynnal Cymru. Mae ein ethos yn hyrwyddo cynaladwyedd a’r celfyddydau trwy gynnwys a defnyddio deunyddiau cynaliadwy yn ein sioeau a’n gweithdai.

Cynaladwyedd ac Ymwybyddiaeth Byd-eang (ESDGC)

Mae perfformiadau a gweithdai Theatr Byd Bychan yn ffocysu ar amrywiaeth o faterion yn ymwneud â datblygiad cynaliadwy a chymdeithasol. Mae ein profiad ym myd Datblygiad Tramor wedi dangos i ni pa mor bwysig yw hi ar gyfer ein dyfodol bod pobl ifanc yn deall a gweithredu’n gadarnhaol yn eu rôl fel dinasyddion y byd. Mae defnyddio dulliau celfyddydol yn cynnig ffordd hygyrch i ddeall problemau cymhleth.

Ein comisiynau

Ry’n ni wedi gweithio gydag Oxfam, Achub y Plant, S.O.S Sahel, Canolfan y Dechnoleg Amgen, y CU a’r Gymuned Ewropeaidd ac eraill i greu theatr a phrosiectau celfyddydol cyfranogol dros gyfnod o sawl blwyddyn, ar ystod o faterion.

Enghreifftiau o’n prosiectau

Mae Theatr Byd Bychan, mewn partneriaeth â Thîm Camddefnyddio Alcohol a Sylweddau Ceredigion (SMAT), yn cyflwyno rhaglenni Ymwybyddiaeth Alcohol mewn ysgolion yn rheolaidd. Trwy ddyfeisio dramâu byrion gyda’r disgyblion, yn seiliedig ar eu profiadau a’u canfyddiadau, mae’r ysgol gyfan a’r teulu ehangach (sef y gynulleidfa) yn dysgu am y gwasgedd sydd ar ieuenctid. Y nod yw lleihau nifer y bobl ifanc sy’n yfed alcohol a sicrhau bod ganddyn nhw y sgiliau a’r arweiniad i wneud dewisiadau deallus yn y dyfodol. “Dwi ddim yn meddwl bydd fy mhlant yn teimlo’r pwyse i yfed dan oedran nawr, ar ôl y prosiect hwn.” 2015

Rhaglen breswyl 3-5 diwrnod yw Climart sy’n gweithio gyda dosbarth, grŵp blwyddyn neu ysgol gyfan i archwilio pwnc newid hinsawdd a’i effaith arnon ni yma yng Ngorllewin Cymru. Mae’r disgyblion yn mynegi eu dealltwriaeth o’r materion trwy greu darn gwych o gelfyddyd ar gyfer yr ysgol.

Modiwl hyfforddiant 4 – 6 awr mewn amrywioldeb yw Diversity Training, a gallwch ei lawrlwytho yma am ddim. Datblygwyd hwn gyda 6 o bartneriaid mewn prosiect Gruntvig o’r enw ‘Creative in Difference’.

Mae rhaglenni Hyfforddiant Ymwneud â’r Celfyddydau yn cael eu targedu at ymarferwyr sy’n gweithio gyda pobl ifanc sydd y tu allan i fyd ysgol, cyflogaeth neu hyfforddiant. Mae’r cyrsiau yn cael eu achredu trwy Agored mewn nifer eang o bynciau. Cysylltwch ag ann@smallworld.org.uk am fwy o wybodaeth.

Gweithdai celfyddydol cyfranogol i blant, ysgolion a grwpiau hen ac ifanc, sy’n cynnwys:

 • Di-ddofi Teuluoedd: Gwneud Barcud, Gwneud Anghenfil Gwyllt, Gwneud a Rasio Deinosôr, Gwneud a Rasio Draig
 • Goroesi yn yr Awyr Agored
 • Gwneud Llusernau
 • Pypedau Ymdeithio Cawraidd
 • Gwneud Cert Bocs
 • Pypedau Cysgod
 • Drama
 • Meim
 • Dosbarthiadau Meistr mewn Pypedwaith
 • Theatr Fforwm, Theatr Ddeddfwriaethol
 • Theatr er mwyn Datblygiad
 • Addysg Cynaladwyedd e.e. Annhegwch Ffasiwn, Ymwybyddiaeth Ffoaduriaid, Hawliau’r Plentyn

a llawer iawn mwy…